1.       ಶ್ರೀ  ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎನ್.  ಕೆ.ಎ.ಎಸ್

         ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು

        ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ

        ೮ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಡ,

        ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೯.

        ದೂ: ೨೨೨೧೩೪೭೪ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ : ೨೨೨೪೩೨೯೩

        Email:Karnatakagazetteer@gmail.com

        Website:  www.gazetteer.kar.nic.in

                       www.karnataka.gov.in/gazetteer

 

 

2.     ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವೈ.ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ

        ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರು

       ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ,

        ೮ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಡ,

       ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೯

       ದೂ: ೨೨೨೧೩೪೭೪ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :೨೨೨೪೩೨೯೩

       Email: karnatakagazetteer@gmail.com

       Website:     www.gazetteer.kar.nic.in

                         www.karnataka.gov.in/gazetteer

 

3.       ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜು

         ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕರು (ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ) ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

         ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆ,

         ೮ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಲಮಂಡಳಿ ಕಟ್ಟಡ,

         ಕಾವೇರಿ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೦೯

        ದೂ: ೨೨೨೧೩೪೭೪ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ :೨೨೨೪೩೨೯೩

       Email: karnatakagazetteer@gmail.com

      Website:   www.gazetteer.kar.nic.in

                       www.karnataka.gov.in/gazetteer