​​ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

 

ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ಯಾಸೆಟಿಯರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರ ಪಟ್ಟಿ

1 ಬಿ.ಎನ್.ಶ್ರಿಸತ್ಯನ್   26-02-1958 31-01-1967
2 ಕೆ.ಅಭಿಶಂಕರ್   24-05-1967 31-07-1980
3 ಎನ್.ವಿ.ರಂಗನಾಥರಾವ್ (ಪ್ರಭಾರ)   31-07-1980 07-09-1981
4 ಡಾ. ಸೂರ್ಯನಾಥ ಯು ಕಾಮತ್   08-09-1981 30-04-1995
5 ಡಾ. ಆರ್.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ (ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರ)  30-04-1995 14-12-1995
6 ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಪ್ರಭಾರ)   14-12-1995 09-01-1996
7 ಎಂ.ಜಿ.ಹಾಲಪ್ಪನವರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ   09-01-1996 27-06-1996
8 ಪಿ.ಜಿ.ನಾಯಕ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  08-07-1996 27-07-1996
9 ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ (ಪ್ರಭಾರ) 27-07-1996 17-01-1998
10 ಡಾ. ಆರ್.ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ  17-01-1998 30-08-2000
11 ಡಾ. ಎಸ್.ಆರ್.ಹೊನ್ನಲಿಂಗಯ್ಯ  30-08-2000 26-08-2001
12 ಕೆ.ಸಿ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್   27-08-2001 29-10-2001
13 ಟಿ.ಎ.ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ (ಪ್ರಭಾರ)   30-10-2001 07-07-2002
14 ಟಿ.ಎ.ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ 08-07-2002 21-04-2003
15 ಪರಮೇಶ್ ಪಾಂಡೆ ಭಾ.ಆ.ಸೇ  21-04-2003 14-07-2003
16 ವೈ.ಕೆ.ಮುದ್ದುಕೃಷ್ಣ  14-07-2003 25-08-2003
17 ಎಸ್.ಎ.ಜಗನ್ನಾಥ (ಪ್ರಭಾರ)  25-08-2003 08-01-2004
18 ಎಚ್.ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್  09-01-2004 13-09-2005
19 ಎಸ್.ಎ.ಜಿಲಾನಿ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್  13-09-2005  01-07-2010
20 ನೀಲಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ 01-07-2010 26-08-2010
21 ಎಸ್.ಅನೀಸ್ ಸಿರಾಜ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ 26-08-2010 26-03-2012
22 ನೀಲಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್26-03-2012 23-07-2013 
22ಯು ಬಿ.ಉಳವಿ (ಪ್ರಭಾರ)22-08-201330-09-2013
23ಎನ್.ಟಿ.ಅಬ್ರೂ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್  30-09-2013 ​07-07-2014
24 ಎನ್ ಆರ್ ವಿಶು ಕುಮಾರ್ (ಪ್ರಭಾರ) 24-07-201403-09-2014
25 ಇತೇಶಮುಲ್ ಹಕ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ 03-09-2014 31-12-2015
​​25ತೇಶಮುಲ್ ಹಕ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್
4
15
26ಇತೇಶಮುಲ್ ಹಕ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್03-09-2014 31-12-2015

 

ಿ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ
1 ಇತೆಶಮುಲ್ ಹುಕ್ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು
2  ಎಸ್.ರಾಜೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸಂಪಾದಕರು
3  ಎಸ್.ವೈ.ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡ ಸಂಪಾದಕರು
4  ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜು ಸಂಪಾದಕರು
5  ಡಿ.ರೂಪ   ಅನ್ವೇಷಕರು
6  ಭವ್ಯ   ಅನ್ವೇಷಕರು
7   ಜಾನಕಿ.ಬಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
8  ಸಿ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು
ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಘವೇಂದ್ರಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'
10 ಸಿ.ಸುಗುಣಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'
11  ಎಂ.ಎನ್.ಪದ್ಮಗ್ರೂಪ್ 'ಡಿ'