ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು

Last modified at 26/04/2016 15:20 by System Account

ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ:  

1. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 9 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 39 ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ  54 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 54 ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ 46 ಸೇವೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಾಗಿದ್ದು, 8 ಸೇವೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸೇವೆಗಳ ವಿವರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನುಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳುಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

     2. ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಯೋಜನೆಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಎಸ್-ನಿಹಿಲಂಟ್ ರವರಿಂದ ಅವಾರ್ಡ ಆಫ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್  ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 42 ಹೊಸ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಗರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.​

Content Owned and Maintained by: karnatakaone - EDCS, Government of Karnataka

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.