ಸೇವೆಗಳು

Last modified at 26/04/2016 15:20 by System Account

ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು​​​


ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು

ನಂ

ಇಲಾಖೆ

ನಂ

ಸೇವೆಗಳು

1

ವಿದ್ಯತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು

1

ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

 

 

2

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಪಾವತಿ

2

ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಂಡಳಿ/ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

3

ನೀರಿನ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

 

 

4

ಹೊಸ ನಳ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)

 

 

5

ಜಲಮಂಡಳಿಯ ಇತರೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)

 

 

6

ನಳದ ಖಾತ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ (ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)

3

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

7

ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ

 

 

8

ಒಳ ಚರಂಡಿಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ (ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)

 

 

9

ಸ್ವಯಂ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಜಿಗಳ ಮುದ್ರಿಸುವುದು10

ಅಕ್ರಮ-ಸಕ್ರಮ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಜಿಗಳ ಮಾರಟ (ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)

4

ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್

11

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

5

ಸೆಲ್ಒನ್

12

ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

6

ಪೋಲಿಸ್

13

ಪೋಲಿಸ್ ವೆರೀಪಿಕೇಷನ್/ಕ್ಲೀಯರೆನ್ಸ/ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

 

 

14

ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

7

ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆ

15

ವಾಹನಗಳ ವಿಚಾರಣ ವರದಿಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

8

ಎನ್ ಡಬ್ಲು ಕೆ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ

16

ತಿಂಗಳ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ

9

ಕೆ. ಎಸ್. ಆರ್. ಟಿ. ಸಿ

17

ಬಸ್ ಟಿಕೇಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್18

ಟಿಕೇಟ್ ರದ್ದುಗಳಿಸುವಿಕೆ

10

 ಪಿ.ಯು.ಸಿ

19

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

20

ಮರುಏಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

21

ಮರುಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

22

ಪಿ.ಯು.ಸಿ  ಫಲಿತಾಂಶ

11

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ

23

ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಶಲ್ಕ ಪಾವತಿ

 

 

24

ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಣೆ

12

ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಇಲಾಖೆ

25

ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್  ಅರ್ಜಿ ಸಲಿಕೆ (ವಾಕ್ ಇನ್ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ) ಮಾತ್ರ

 

 

26

ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ಲೀಯರೆನ್ಸ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

13

-ಸಂಗ್ರಹಣೆ

27

ಮೂಡ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಎ ಸೈಟುಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

14

ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

28

ಆರ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಟ್ರಾಕ್ಟ ವಿತರಣೆ

 

 

29

ಡಿ ಎಲ್ ಎಕ್ಸಟ್ರಾಕ್ಟ ವಿತರಣೆ

15

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರವರ ಕಛೇರಿ

30

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

31

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

32

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

33

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ  ಅರ್ಜಿ

16

ಆಧರ್

34

-ಆಧಾರ್ ಮುದ್ರಿಸುವುದು

 

 

35

ಆಧಾರ್ ನೊಂದಣಿ

 

 

36

ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ

17

ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು

37

ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ವಿವಿಧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು

18

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಭರಾಜು ಇಲಾಖೆ

38

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

39

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಮತದಾರ ಚೀಟಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಅರ್ಜಿ

 

 

40

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ41

ಪಡಿತರ ಆದ್ಯತೆ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈ ಬಿಡಲು ನೋಂದಣಿ

19

ಬೂಡಾ

42

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರಾಭಿವೃದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ

20

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ

43

ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಫೋಟೋಕಾಪಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

44

ಮರುಏಣಿಕೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

 

 

45

ಮರುಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ

21

 ಇ ಇ ಎಸ್ ಎಲ್

46

ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ ಇ ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ

 


ಖಾಸಗಿ ಸೇವೆಗಳು

ನಂ

ಇಲಾಖೆ

ನಂ

ಸೇವೆಗಳು

1

ಏರ್ಟೆಲ್

1

ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

2

ಏರ್ಟೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್

2

ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

3

ವೊಡಾಫೋನ್

3

ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

4

ಎಕ್ಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್

4

ಜೀವವಿಮಾ ಕಂತು ಪಾವತಿ

5

ನಮ್ತಸೆ ಮೀಡಿಯಾ

5

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೊಂದಣಿ

6

ಐಡಿಯಾ

6

ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

7

ಎಮ್ಟಿಎಸ್

7

ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

8

ರಿಲಯನ್ಸ್

8

ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿ

Content Owned and Maintained by: karnatakaone - EDCS, Government of Karnataka

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.