​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
"“ಹಸಿರು ಭವನ", ದೊರೆಸಾನಿಪಾಳ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ,
ವಿನಾಯಕನಗರ ವೃತ್ತ, ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ 5 ನೇ ಹಂತ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560078, ಭಾರತ,

​ದೂರವಾಣಿ: 080 26490746/47

ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080 26490745

ಇ-ಮೈ​ಲ್: Empri.envis​@gmail.com