ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಇ-ಆಡಳಿತ)

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು)

ಕೊ.ಸಂ.107, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

 

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ನಾಗರಾಜ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕೊ.ಸಂ.146ಎ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.

 

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಎಲ್. ಪ್ರಭಾಕರ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯು.ಐ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಚ್

ಟಿಟಿಎಂಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 027.


ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

PDFಯುಐಡಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDFಸಂಯೋಜಕರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDFಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDFಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDFಉಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDFತಹಶೀಲುದಾರರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು