ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ

ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು (ಇ-ಆಡಳಿತ)

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು)

ಕೊ.ಸಂ.107, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

 

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ನಾಗರಾಜ

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕೊ.ಸಂ.146ಎ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.

 

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಎಲ್. ಪ್ರಭಾಕರ್

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯು.ಐ.ಡಿ. ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಚ್

ಟಿಟಿಎಂಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 027.


ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು

PDF ಯುಐಡಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ಸಂಯೋಜಕರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ತಹಶೀಲುದಾರರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು