​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

                                    ನಿಗಮದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ​
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ(ನಿ):
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ನಂ.16​/ಡಿ, ​​
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ​ನಗರ, 
ಬೆಂಗಳೂರು-560 052
​ದೂರವಾಣಿ:080-22374832, 22374834, 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22374833,

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮ:ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ 
(ಎನ್.ಬಿ.ಸಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ) ನಂ.3, ಸಿರಿ ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ​ಮಾರ್ಗ
ನವದೆಹಲಿ-110 016, ದೂರವಾಣಿ​: 011-26511027, 26511028 

                                      ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಗಳ ವಿಳಾಸ
1. ವಿಭಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.,
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು   
ಭವನ, ನಂ.16/ಡಿ, 4ನೇ ಮಹಡಿ,  
ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಡ್ ಏರಿಯಾ, 
​ದೂರವಾಣಿ:080-22374832, 22374834, 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 080-22374833

​2.ವಿಭಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.
ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ, ನಂ:2314, 1ನೇ 
ಮಹಡಿ, ‘ಜೆ’ ಬ್ಲಾಕ್, ಪಂಚಮಂತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ರಸ್ತೆ,
 ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18, ಕುವೆಂಪು ನಗರ, 
ಮೈಸೂರು-570023 ( 0821-2340401​)

3.   ವಿಭಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, 
     ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ., ಬೆಳಗಾವಿ  ವಿಭಾಗ, 
     ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
     2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, 
     ನೆಹರು ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590010 
      ( 0831-2472458)

4. ವಿಭಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, 
      ಡಿ.ಬಿ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ., ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ  ವಿಭಾಗ, 3ನೇ ಮಹಡಿ,
      ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 22, ವಿಕಾಸ ಭವನ, 
      ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585102 
      ( 08472-230042)

​​
                                ನಿಗಮದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ವಿಳಾಸ

1.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು
       ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
       ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಂ.123/1037, 
       1ನೇ ಮಹಡಿ, 20ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
       5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, 
       ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 010. 
       ದೂರವಾಣಿ (080-23156006)

2.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. 
324/62 ಸರ್ವ ಶಿಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗಂಗಾ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560 032.
 ದೂರವಾಣಿ (080-23156007)​

3.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಕಾಮಧೇನು ಕಟ್ಟಡ, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.36, 
ಇನ್‍ಫ್ಯಾಂಟರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜಯ್ 
ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583104. 
ದೂರವಾಣಿ:(08392-267038)

4.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಆರ್.ಪಿ.ಬಡಿಗೇರರವರ ಮನೆ, ಎಸ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ, ಜಲನಗರ, 
ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಎದುರು, ಹುಡ್ಕೊ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ, 
ಬಿಜಾಪುರ-586101, ದೂರವಾಣಿ:(08352)278128
5.  ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ನಂ  9-8-175/5ಬಿ , ಬಿ ವ್ಹಿ ಬಿ  ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ  ಬಸವನಗರ ,ಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀದರ್ ​ ಬೀದರ್-585401, 
  ದೂರವಾಣಿ:(08482)232515
6.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರೊಡ್ರಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ, ಮಡಿಕೇರಿ,
 ಕೊಡಗು-571201, 
ದೂರವಾಣಿ(08272)221656.
7.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ವಿಕಾಸ ಭವನ ರೂ.ನಂ-22, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585101, ದೂರವಾಣಿ:(08472)278635.​
8.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ನಂ 1153 , 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ  ನಗರ ,​
ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಎದುರು  ಮಂಡ್ಯ 
 ಮಂಡ್ಯ-571401, ದೂರವಾಣಿ:(08232)231804.​


9.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ನಂ:2314, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಜೆ’ ಬ್ಲಾಕ್, 
ಪಂಚಮಂತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ರಸ್ತೆ, 
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18, ಕುವೆಂಪು ನಗರ,  
ಮೈಸೂರು-570023, 
ದೂರವಾಣಿ:(0821)2341194.


10.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ವಾಸಿಂ ಮಂಜಿಲ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿಮುಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ,
 ಹೈ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ-581301, 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ದೂರವಾಣಿ:(08382)223229.


11.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
 ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, 
ಉರ್ವ ಸ್ಟೋರ್, ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಕ್, 
ಮಂಗಳೂರು-6, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ-575006, ದೂರವಾಣಿ:(08242)456544


12.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ಅಶ್ವಿನ್ ನಿವಾಸ , ಎ ಬ್ಲಾಕ್  1 ನೇ ಪ್ಯಾರಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ನಗರ  ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201, ದೂರವಾಣಿ:(08182)229634​


13.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ, 
ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ತುಮಕೂರು-572101 
ದೂರವಾಣಿ(08162)252395.


14.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ, 
ಬೆಳಗಾವಿ-590010, ದೂರವಾಣಿ:(08312)402163.


15.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ನಂ:101, 2ನೇ ತಿರುವು, ಜೆ.ಸಿಆರ್.ಬಡಾವಣೆ, 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577501, ದೂರವಾಣಿ:(08194)220882.


16.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂಭಾಗ,
 ಚಿ​ಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102, ದೂರವಾಣಿ:(08262)221315.


17.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ನಂ:ಎಂ.ಐ.ಜಿ.32, 23ನೇ ಕ್ರಾಸ್,  ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, 
ಕುವೆಂಪುನಗರ  ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ:573201, 
ದೂರವಾಣಿ:(08172)-251153


18.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ​
ನಂ:1-9-14/2, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೆ
ಚ್.ಪಿ.ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ, 
ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ತಿರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ, 
ರಾಯಚೂರು-584101, ದೂರವಾಣಿ:(08532)250440.


19.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 
ಕೋಲಾರ-563101, ದೂರವಾಣಿ:(08152)240526


20.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 
ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313, ದೂರವಾಣಿ:(08226)223587.


21.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ,
 ಬಿ.ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರಜತಾದ್ರಿ, 
ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576104, ದೂರವಾಣಿ:(08202)574882


22.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, 
ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್  ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ,-577002 
ದೂರವಾಣಿ:(08192)230934.​


23.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ರೂ.ನಂ-233, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ, 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587102, 
ದೂರವಾಣಿ:(08354)236216.​​


24.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 
ರೂ.ನಂ-39, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-581110, 
ದೂರವಾಣಿ:(08375)249025.


  ​25.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
  ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
  ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ  ಭವನ, ರೂ.ನಂ-202, 
  2ನೇ ಮಹಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ-582101, 
  ದೂರವಾಣಿ:(08372)232327​


26.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, 
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, 
ಕೊಪ್ಪಳ-583231,  
ದೂರವಾಣಿ:(08539)221847.
27.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು,
 ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
 ನಂ.Sಃ3, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101, ದೂರವಾಣಿ:(08156) 277039​

28.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, 
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
ರಂಗನಾಥ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹಿಂಭಾಗ ​, 
ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ-562159, ದೂರವಾಣಿ(080)-7275114.​​

29.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, 
ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಧಾರವಾಡ-580001, ದೂರವಾಣಿ:(08362)446382.


30.ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಪುರಸಭೆ ಮಳಿಗೆ ರೂ.ನಂ:43-44, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು, 
ಚಿತ್ತಾಪುರ ರೋಡ್, 
ಯಾದಗಿರಿ-585201, ದೂರವಾಣಿ:(08473)253746.


31.    ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ​ ಜಿಲ್ಲೆ. 
324/62 ಸರ್ವ ಶಿಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗಂಗಾ ನಗರ ​, ಬೆಂಗಳೂರು-560 032.
 ದೂರವಾಣಿ (080-23156007)​