​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು:  ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತ್ತರ ​                                                           

ಕ್ರ ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ 
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

  ಎ ಎಸ್ ​ಕೆಂಪಣ್ಣ ​ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು  ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ​ ​
324/62 ಸರ್ವ ಶಿಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗಂಗಾ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560 032.​

080-23539600

          

 

     

     

​​​9449381162

bngnorthdbcdc​@gmail.com

bngrural.jpgಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ                                                                    

ಕ್ರ ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎನ್ ಸುಜಾತ     

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ. 
324/62 ಸರ್ವ ಶಿಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಗಂಗಾ ನಗರ , ಬೆಂಗಳೂರು-560 032.
 ದೂರವಾಣಿ (080-23156007)​

080-23156007

     

 

     

 

     

     

​9448975761​​

dmdbcdcbangalorerural@gmail.com

bngrural.jpg

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ​ 


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಕೆ ಎನ್ ಜಯಮ್ಮ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
        ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
        ರೂ.ನಂ-233, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ,
        ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587102,

 

     

08354-236216

 

     

7259970078

dmdbcdcbgk@gmail.com

bagalakotte.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೆಳಗಾವಿ                                                                  

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎಸ್ ಎನ್ ಬಾಣಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
      2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ,
      ಬೆಳಗಾವಿ-590010,

 

     

08312-402163

9449682619

dmdbcdcbgm@gmail.com

bagalakotte.jpg

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬಳ್ಳಾರಿ                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

 ಶ್ರೀ ಕೆ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

 ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಫ್ಲಾಟ್  ನಂ 117 , ವೀರನಗೌಡಗೌಡ ಕಾಲೋನಿ ಕ್ಲಬ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ  ಹತ್ತಿರ , ಬಳ್ಳಾರಿ ​-583103 
ದೂರವಾಣಿ:(08392-267038)

.

08392-267038

​9686971820

dmdbcdcbellary@gmail.com ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೀದರ್                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೇರಲಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ .9-8-175/5 ಬಿ , ಬಿ. ವ್ಹಿ .ಬಿ  ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ  ಬಸವನಗರ ,ಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀದರ್ ​-585401​,
  

08482-223515

09972897491.

dmbidardbcdc@gmail.com

  bidardm.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬಿಜಾಪುರ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎಂ ಎ  ಗೌಂಡಿ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
   ಎಂ ಎಸ್ ದೇಸಾಯಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ , ಜಲನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ , ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ , ಕೆ ಕೆ ನಗರ ​,
ಬಿಜಾಪುರ-586101,

08352-258128

​9739619426

dm.bijapurdbcdc@gmail.com

bidardm.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಾಮರಾಜನಗರ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಚೆನ್ನ ನರಸೆ ಗೌಡ ಎ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ನಂ305  3ನೇ ಮಹಡಿ,
     ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313,
    

0​8226-223587

9902300458

dmchamarajnagar@gmail.com

kodagu.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ಸಿ      ಶಿವಪ್ಪ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(ಪ್ರಭಾರ ​)

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ನಂ.563, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ,
     ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101,,
    

0​8156-277039

​​9611316307​

dmdbcdc10chikkaballapura@gmail.com

kodagu.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


ಹೆಚ್  ಎಲ್  ಕೃಷ್ಣೇ ಗೌಡ ​ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
    ಹಿಂಭಾಗ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102,
    


08262-221315

9448554702

dmdbcdcchikkamagalur@gmail.com

ragsada.jpeg

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1


ಶ್ರೀ ವಿ ರಘುನಾಥ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ನಂ:101, 2ನೇ ತಿರುವು, ಜೆ.ಸಿಆರ್.ಬಡಾವಣೆ,
      ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577501,
     

8194-220882

9538905505

dmdbcdcchitradurga16@gmail.com


ragsada.jpeg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಬಿ  ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

( ಪ್ರಭಾರ )

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ರೇಡಿಯೋಪಾರ್ಕ್, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್,
      ಮಂಗಳೂರು- 575006.ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 0824-2456544.
     

08242-456544

9448653682

dmdkdbcdc@gmail.com

 hassan.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ದಾವಣಗೆರೆ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ,
      ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್  ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ,-577002
     

(08192)230934.​

​​9741473050

dmdbcdcdvg@gmail.com

shimogga.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಧಾರವಾಡ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎ ಟಿ ಸುಲ್ತಾನ್‍ಪುರ್

((ಹೆಚ್ಚುವರಿ ​)​​​​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
      ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಧಾರವಾಡ-580001,
   

 

     

08362-446382

9731405428

dmdbcdcdharwad@gmail.com

haveri.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ​

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಪಿ ನಾಗರಾಜ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಂ.123/1037,
    1ನೇಮಹಡಿ, 20ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ,
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 010.

080-23156006

9739131337

dmdbcdcbangaloreurban@gmail.com

bngurban.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಗದಗ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

 ಶ್ರೀ ಕೆ ಎ ಕಾಂಬಳೆ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ  ಭವನ, ರೂ.ನಂ-202,
      2ನೇ ಮಹಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ-582101,
     

08372-232327

​9972033956

dmdbcdcgadag@gmail.com

​​​bngurban.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ                                                                    

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಜಗದೇವಪ್ಪ 

(ಪ್ರಭಾರ )​ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ವಿಕಾಸ ಭವನ ರೂ.ನಂ-24, 3ನೇ ಮಹಡಿ,
      ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585101,
 

0​8472-278635

9449985479

dmdbcdcgulbarga@gmail.com


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಹಾಸನ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಬಿ  ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ:ಎಂ.ಐ.ಜಿ.32,23ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್,
       ಕುವೆಂಪುನಗರ  ,
   ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ:573201,
 

8172-251153

9448653682

dm.dbcdchassan@gmail.com

 hassan.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಹಾವೇರಿ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎ ಟಿ ಸುಲ್ತಾನ್‍ಪುರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
   ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ,,
      ರೂ.ನಂ-39, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-581110,
 

08375-249025

9731405428

dmdbcdc.hvr@gmail.com

haveri.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಕೊಡಗು                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಚೆನ್ನ ನರಸೆ ಗೌಡ ಎ
(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ​)​​​​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರೊಡ್ರಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ,
    ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು-571201,
 

0​8272-221656

9902300458

dmcoorg121@gmail.com

kodagu.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಕೋಲಾರ.                                                                        ​            9964724455

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಗಣೇಶ್ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ.,
,
 

 08152-240526

     

08152-240526

​​

dmkolardbcdc@gmail.com


 hassan.jpg

 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಕೊಪ್ಪಳ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
   ಜಿಲ್ಲಾಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,
   ಕೊಪ್ಪಳ-583231,

(08539)-221847.


9845333398​

dmdbcdckpl@gmail.com

 gulbaruga.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಮಂಡ್ಯ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎಚ್  ಪ್ರಕಾಶ್

((ಹೆಚ್ಚುವರಿ ​)​​​​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
    ನಂ 1153 , 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್ , ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ ,​ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು
 ಮಂಡ್ಯ-571401,

08232-231804

​​​​9448531458

dmdbcdcmdy@gmail.com

ramnagra.jpg

 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಮೈಸೂರು                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

 ಶೋಭಾ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
   ನಂ ಎಫ್ 2/4, ಎಫ್  1/4 ಎ, ಎಫ್ 2/4 ಬಿ , ಬಿ.ಬಿ ಗಾರ್ಡನ್ ರಸ್ತೆ , ಅಗ್ರಹಾರ . ಕೆ . ಆರ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ , ಮೈಸೂರು ​
ಮೈಸೂರು-570004


0821-2341194

​​​​9449169859

dmdbcdcmysore@gmail.com

 chikkamangaluru.jpg


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ರಾಮನಗರ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎಚ್  ಪ್ರಕಾಶ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,,
      3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ,
     ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ-562159​​,

     

080-7275114

9448531458

dmdbcdcramanagara97@gmail.com

ramnagra.jpg


 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ರಾಯಚೂರು

                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ 

( ಪ್ರಭಾರ )

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ:1-9-14/2,1ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೆಚ್.ಪಿ.ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ,
      ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ತಿರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ,
      ರಾಯಚೂರು-584101,
 

 

     

08532-250440

9845333398​​

dmdbcdc.raichur@gmail.com

 gulbaruga.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ.                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

 ಆರ್. ಬಸವರಾಜು​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(ಪ್ರಭಾರ )


ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
  
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ , ರೇಣುಕಾಂಬ  ಕೃಪ, ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ,
2 ನೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ  ಗಾಂಧಿನಗರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ -577201

 

 

    

08182-229634

​​​9008533949

dmdbcdcshimoga@gmail.com

 .develoment.jpg ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ತುಮಕೂರು                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ವೈ.  ಆರ್. ಭಕ್ತಕುಚೇಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ
     ತುಮಕೂರು
 

 

     

08162-252395

9480274506

dmtumkur.dbcdc@gmail.com

tumakur.jpg


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಉಡುಪಿ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಫ್ವಾನ್
(ಪ್ರಭಾರ )​ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ,
      ಬಿ.ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರಜತಾದ್ರಿ,
      ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576104,
  

 

     

8202-574882

9611820399

dmdbcdcudupi@gmail.com


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಡಿ ಡಿ  ನಾಯಕ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ವಾಸಿಂ ಮಂಜಿಲ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿಮುಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ,
     ಹೈ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ-581301,     ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,
   

 

     

8382-223229

9449776845

dmukdbcdc@gmail.com

 ukkannada.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಯಾದಗಿರಿ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎಂ ಎ  ಗೌಂಡಿ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಪುರಸಭೆಮಳಿಗೆ ರೂ.ನಂ:43-44, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು,
     ಚಿತ್ತಾಪುರ ರೋಡ್

 

     

08473-253746

9739619426

dmdbcdcyadagiri@gmail.com

.


bidardm.jpg