​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ                                                                    

ಕ್ರ ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎನ್ ಸುಜಾತ     

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮನಿಯಮಿತ,
    ನಂ.123/1037,
      1ನೇಮಹಡಿ, 20ನೇಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
      5ನೇ    ಬ್ಲಾಕ್,    ವೆಸ್ಟ್    ಆಫ್    ಕಾರ್ಡ್    ರಸ್ತೆ,
      ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 010.

080-23156007

     

 

     

 

     

     

​9448975761​​

dmdbcdcbangalorerural@gmail.com

bngrural.jpg

​ 


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಕೆ ಎನ್ ಜಯಮ್ಮ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
        ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
        ರೂ.ನಂ-233, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ,
        ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587102,

 

     

8354-236216

 

     

7259970078

dmdbcdcbgk@gmail.com

bagalakotte.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೆಳಗಾವಿ                                                                  

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎಸ್ ಎನ್ ಬಾಣಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ,
      2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ,
      ಬೆಳಗಾವಿ-590010,

 

     

8312-402163

9449682619

snbanasi20@gmail.com

bagalakotte.jpg

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬಳ್ಳಾರಿ                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ.36, ಕಾಮದೇನು ಕಟ್ಟಡ, ,
      ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟರಿ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜಯ್ಗಾಂಧಿನಗರ
      ಬಳ್ಳಾರಿ-583104.

08392-267038

+919686971820

dmdbcdcbellary@gmail.com

bellary.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೀದರ್                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಮೇರಲಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ .9-8-175/5 ಬಿ , ಬಿ. ವ್ಹಿ .ಬಿ  ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ  ಬಸವನಗರ ,ಮೈಲೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಬೀದರ್ ​-585401​,
  

08482-232515

09972897491.

dmbidardbcdc@gmail.com

  bidardm.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬಿಜಾಪುರ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ಬಿ ಜೆ  ಇಂಡಿ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
    ಆರ್.ಪಿ.ಬಡಿಗೇರರವರ ಮನೆ, ಎಸ್.ಆರ್.ಕಾಲೋನಿ, ಜಲನಗರ,
     ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಎದುರು, ಹುಡ್ಕೊ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹತ್ತಿರ,
ಬಿಜಾಪುರ-586101,

8352-278128

9448439832

dm.bijapurdbcdc@gmail.com


bidardm.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಾಮರಾಜನಗರ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಚೆನ್ನ ನರಸೆ ಗೌಡ ಎ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ನಂ305  3ನೇ ಮಹಡಿ,
     ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313,
    

8226-223587

9902300458

dmchamarajnagar@gmail.com

kodagu.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಆರ್. ಬಸವರಾಜು​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(ಪ್ರಭಾರ ​)

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ನಂ.563, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ,
     ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101,,
    

8156-277039

​​9008533949

dmdbcdc10chikkaballapura@gmail.com

develoment.jpg

 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ವಿ ರಘುನಾಥ್ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(ಪ್ರಭಾರ )

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಕಟ್ಟಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
    ಹಿಂಭಾಗ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102,
    


8262-221315

9538905505

dmdbcdcchikkamagalur@gmail.com

ragsada.jpeg

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಹೆಚ್  ಎಲ್  ಕೃಷ್ಣೇ ಗೌಡ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ನಂ:101, 2ನೇ ತಿರುವು, ಜೆ.ಸಿಆರ್.ಬಡಾವಣೆ,
      ಚಿತ್ರದುರ್ಗ -577501,
     

8194-220882


dmdbcdcchitradurga16@gmail.com


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮೈಯ್ಯ.

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ರೇಡಿಯೋಪಾರ್ಕ್, ಉರ್ವಸ್ಟೋರ್,
      ಮಂಗಳೂರು- 575006.ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ; 0824-2456544.
     

8242-456544

9449084107

dmdkdbcdc@gmail.com

 dakshinakannada.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ದಾವಣಗೆರೆ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೇಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಹದಡಿ ರಸ್ತೆ, ,
      ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್  ಹತ್ತಿರ, ದಾವಣಗೆರೆ,-577002
     

(08192)230934.​

​​9741473050

dmdbcdcdvg@gmail.com

shimogga.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಧಾರವಾಡ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎನ್  ಎಸ್ ತವನಪ್ಪನವರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮಿನಿ ವಿಧಾನ ಸೌಧ,
      ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಧಾರವಾಡ-580001,
   

 

     

8362-446382

9986472085

dmdbcdcdharwad@gmail.com

dharavada.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಪಿ ನಾಗರಾಜ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಂ.123/1037,
    1ನೇಮಹಡಿ, 20ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
5ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ,
ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 010.

080-23156006

9739131337

dmdbcdcbangaloreurban@gmail.com

bngurban.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಗದಗ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾನೆ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
      ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ  ಭವನ, ರೂ.ನಂ-202,
      2ನೇ ಮಹಡಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ-582101,
     

8372-232327

9448371777

dmdbcdcgadag@gmail.com

​​ bijapur - Copy.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ                                                                    

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಕೆ ಎ ಕಾಂಬಳೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ವಿಕಾಸ ಭವನ ರೂ.ನಂ-22, 3ನೇ ಮಹಡಿ,
      ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585101,
 

8472-278635

9480411056

dmdbcdcgulbarga@gmail.com

 gulbaruga.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಹಾಸನ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಬಿ  ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ:ಎಂ.ಐ.ಜಿ.32,23ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್,
       ಕುವೆಂಪುನಗರ  ,
   ಕೆ.ಇ.ಬಿ.ಹತ್ತಿರ, ಹಾಸನ:573201,
 

8172-251153

9448653682

dm.dbcdchassan@gmail.com

 hassan.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಹಾವೇರಿ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎ ಟಿ ಸುಲ್ತಾನ್‍ಪುರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
   ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ,,
      ರೂ.ನಂ-39, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-581110,
 

8375-249025

9731405428

dmdbcdc.hvr@gmail.com

haveri.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಕೊಡಗು                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಬಿ  ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್
(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ​)​​​​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ರಸ್ತೆ, ರೊಡ್ರಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ,
    ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು-571201,
 

8272-221656

9448​653682

dmcoorg121@gmail.com

 hassan.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಕೋಲಾರ.                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಆರ್. ಬಸವರಾಜು
(ಹೆಚ್ಚುವರಿ ​)​​​​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣ, 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋಲಾರ.,
,
 

 

     

08152-240526

​​9008533949​

dmkolardbcdc@gmail.com


develoment.jpg

 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಕೊಪ್ಪಳ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
   ಜಿಲ್ಲಾಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಿ.ಸಿ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ,
   ಕೊಪ್ಪಳ-583231,

(08539)-221847.


9845333398​

dmdbcdckpl@gmail.com

 gulbaruga.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಮಂಡ್ಯ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎಚ್  ಪ್ರಕಾಶ್

((ಹೆಚ್ಚುವರಿ ​)​​​​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
    ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಪಕ್ಕ, ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು,
 ಮಂಡ್ಯ-571401,

8232-231804

​​​​

dmdbcdcmdy@gmail.com

ramnagra.jpg

 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಮೈಸೂರು                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

 ಶೋಭಾ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ:2314, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಜೆ’ ಬ್ಲಾಕ್,
ಪಂಚಮಂತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ರಸ್ತೆ,
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18, ಕುವೆಂಪು ನಗರ,
ಮೈಸೂರು-570023,

8212-341194

​​​​9449169859

dmdbcdcmysore@gmail.com

 chikkamangaluru.jpg


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ರಾಮನಗರ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎಚ್  ಪ್ರಕಾಶ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಸ್ತೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,,
      3ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ,
     ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ-562159​​,

     

080-7275114

9448531458

dmdbcdcramanagara97@gmail.com

ramnagra.jpg


 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ರಾಯಚೂರು

                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಕೆ . ಎಂ  ಗುಂಡಪ್ಪ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ನಂ:1-9-14/2,1ನೇ ಮಹಡಿ, ಹೆಚ್.ಪಿ.ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೇಲೆ,
      ನ್ಯೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಹತ್ತಿರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆ,
      ರಾಯಚೂರು-584101,
 

 

     

8532-250440

9448143493

dmdbcdc.raichur@gmail.com

raichur.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಶಿವಮೊಗ್ಗ.                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

  ಆರ್    ಎಸ್  ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ಪ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(ಪ್ರಭಾರ ​)

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ, ‘ಎ’ ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರಸ್ತೆ,
     ಗಾಂಧಿನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201
 

 

    

08182-229634

9036397431​​​

dmdbcdcshimoga@gmail.com

  shimoggadm.png ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ತುಮಕೂರು                                                                      

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಶ್ರೀ ವೈ.  ಆರ್. ಭಕ್ತಕುಚೇಲ

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಬಿ.ಹೆಚ್. ರಸ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗ
     ತುಮಕೂರು
 

 

     

08162252395

9480274506

dmtumkur.dbcdc@gmail.com

tumakur.jpg


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಉಡುಪಿ                                                                       

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮೈಯ್ಯ.

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ,
      ಬಿ.ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ರಜತಾದ್ರಿ,
      ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ-576104,
  

 

     

8202-574882

9449084107

dmdbcdcudupi@gmail.com

 udupi.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ                                                                        

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಡಿ ಡಿ  ನಾಯಕ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ವಾಸಿಂ ಮಂಜಿಲ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಖಾದಿಮುಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ,
     ಹೈ ಚರ್ಚ್ ಹತ್ತಿರ, ಕಾರವಾರ-581301,     ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ,
   

 

     

8382-223229

9449776845

dmukdbcdc@gmail.com

 ukkannada.jpg


 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು: ಯಾದಗಿರಿ                                                                     

ಕ್ರ ಸಂ

ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ಕಛೇರಿ
      ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ

ಮೊಬೈಲ್ ನಂ.

-ಮೇಲ್

ಭಾವಚಿತ್ರ

1

ಎಂ ಎ  ಗೌಂಡಿ ​

ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

( ಪ್ರಭಾರ )

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು
      ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ,
     ಪುರಸಭೆಮಳಿಗೆ ರೂ.ನಂ:43-44, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರು,
     ಚಿತ್ತಾಪುರ ರೋಡ್

 

     

8473-253746

9739619426

dmdbcdcyadagiri@gmail.com

.


bidardm.jpg