​​​​​​​​
​          2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ವಿವರ 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ರೂ. 20000.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮದ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ರೂ.1917.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ನವದೆಹಲಿ ಇವರು ರೂ.3000.00ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಈ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಾಲುಗಳ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಮರುಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗದ ಮೊತ್ತ  ರೂ.2296.00ಲಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮೊತ್ತ ರೂ.1500.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ.28713.00ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 67,795 ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.  ​ 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆವಾರು ಹಣದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


                                                                                                     (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ)​

ಕ್ರ. ಸಂ.​ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ​

ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ಒದಗಿಸಿರುವ ಹಣ

123

I.

1.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ:
ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ/ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ 4225-03-190-0-01

 

5000.00

2.¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À (2225-03-190-0-04)15000.00
3.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು
2225-03-277-2-86
1917.00
 ಒಟ್ಟು21917.00

II.

 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ನೇರ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಗಳು  3000.00
 IIIಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಪುನರ್ ವಿನಿಯೋಗ 2296.00
 IVಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ/ಅರೆಅಲೆಮಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ1500.00
 ಒಟ್ಟುGrand Total (I+II+III+IV)28713.00​