​​​​

​​​ದಿನಾಂಕ  23/1/2018​ರಂದು  ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ  1,31030ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ  ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ  ಪ್ರಥಮ  ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ   ಜಿಲ್ಲಾ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ​.

ದಿನಾಂಕ  24/1/2018​ರಂದು  ಮೈಸೂರು​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ  59,063 ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ  ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ  ಪ್ರಥಮ  ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ   ಜಿಲ್ಲಾ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ​.

ದಿನಾಂಕ  25/1/2018​ರಂದು  ಹಾಸನ​​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ  50,000 ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ  ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ  ಪ್ರಥಮ  ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ   ಜಿಲ್ಲಾ  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ​.

ದಿನಾಂಕ 27/1/2018​ರಂದು ತುಮಕೂರು ​​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 73,195ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​.

ದಿನಾಂಕ 29/1/2018​ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ​​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 196000ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​.

ದಿನಾಂಕ 30/1/2018​ರಂದು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ​​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 111557ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​​

ದಿನಾಂಕ 31/1/2018​ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ​​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,46,250ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ 1/2/2018​ರಂದು ಹಾವೇರಿ ​​ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 37,500ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ 5/2/2018​ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,23000ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​.

ದಿನಾಂಕ 7/2/2018​ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 43,000ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​.

ದಿನಾಂಕ 8/2/2018​ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,11212ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​.

ದಿನಾಂಕ 9/2/2018​ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 50,000ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​.

ದಿನಾಂಕ 14/2/2018​ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 100000ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​​

ದಿನಾಂಕ 15/2/2018​ರಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 201416ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​.

ದಿನಾಂಕ 16/2/2018​ರಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 170026ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

ದಿನಾಂಕ 17/2/2018​ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 90,300ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು​.

ದಿನಾಂಕ 19/2/2018​ರಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 101897ರೂ ಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು


​​