​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 2012-13, 2013-14, 2014-15 ಹಾಗೂ 2015-16ರ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀ​​​ಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ (ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )(ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶಗೌಡ ಬಿ. (ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2307)​.​​​

​​​​​​​​​​

2013-14 ನಿಗಮದ ವಿವಿದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ (ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

​​

​​​​​​​​​​2013-14 ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್‍ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​​​​​​​​​​​​​ 

2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕುಂಬಾರ ಸಮಾಜದ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಂಬಾರಿಕೆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೋರಿರುವ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​ಪಾವಗಡ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

 ​​​​​​​​​​ಗುಬ್ಬಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

​​​​​​​​​​ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​


ಕೊರಟಗೆರೆ ​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

 

ಕುಣಿಗಲ್ ​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

 

ಮಧುಗಿರಿ ​ ​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

ಶಿರಾ ​​ ​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

ತುರುವೇಕೆರೆ ​​​ ​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

ತಿಪಟೂರು ​ ​​​ ​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ​ ​​​ ​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

 ತುಮಕೂರು ನಗರ  ​ ​​​ ​ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

​ ​

ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2015-16ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಗಮದ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಧಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.​(ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ )​

 ​ ​
​​