​​​​​​​​ ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಸಿಬಂದ್ದಿ ವರ್ಗ

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ವಿಳಾಸ 

ಇಮೇಲ್
 

ದೂರವಾಣಿ (ಕಛೇರಿ)


ಭಾವಚಿತ್ರ

ಟಿ. ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್

 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(ಪ್ರಭಾರ ​)​​

 ​

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು  ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ(ನಿ):
ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಭವನ, ನಂ.16​/ಡಿ, ​​
4ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ಏರಿಯಾ, ವಸಂತ​ನಗರ,   
ಬೆಂಗಳೂರು-560052​

agmbangaloredbcdc@gmail.com ​​​ 080-22374834

ro1.jpg
​​

 

ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸಕುಮಾರ್ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು


 ​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ನಂ:2314, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ಜೆ’ ಬ್ಲಾಕ್, 
ಪಂಚಮಂತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್, ಶ್ರೀ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ರಸ್ತೆ, 
ವಾರ್ಡ್ ನಂ.18, ಕುವೆಂಪು ನಗರ,  ಮೈಸೂರು-570023,

zmdbcdcmysore@gmail.com 0821-2340401

agm4.jpg


ಕೆ . ಎಂ  ಗುಂಡಪ್ಪ ​ 

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು 

(ಪ್ರಭಾರ ​)​​

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ಎಸ್.ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ. ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ, 
2ನೇ ಮಹಡಿ, ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ನೆಹರು ನಗರ, 
ಬೆಳಗಾವಿ-590010,

tshrinivaskumar@gmail.com0831-2472458

raichur.jpg


ಆರ್ ಆರ್  ಮಠ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು 
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, 
ವಿಕಾಸ ಭವನ ರೂ.ನಂ-22, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 
ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ-585101,

zmrrdbcdc.gulbarga@gmail.com
(08472)278635.​

agm5.jpg