ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

GOK > DYES > Kannada > ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್.pdf
  
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್15/10/2015 13:0815/10/2015 13:09
ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್
4535 KB
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ.pdf
  
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ08/10/2015 17:3708/10/2015 17:38
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಯೋಜಕರ ನೇಮಕಾತಿ
3035 KB
೨೦೧೫ - ೧೬ ಆಯವ್ಯಯ.pdf
  
೨೦೧೫ - ೧೬ ಆಯವ್ಯಯ30/09/2015 14:0330/09/2015 14:10
೨೦೧೫ - ೧೬ ಆಯವ್ಯಯ
386 KB
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ.pdf
  
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ24/09/2015 17:0924/09/2015 17:09
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ
2430 KB
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ.pdf
  
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ24/09/2015 17:0924/09/2015 17:09
ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ
1852 KB
ಯುವ ಕ್ರ‍ೀಡಾ ಸಂಜೀವಿನಿ.pdf
  
ಯುವ ಕ್ರ‍ೀಡಾ ಸಂಜೀವಿನಿ24/09/2015 17:0824/09/2015 17:08
ಯುವ ಕ್ರ‍ೀಡಾ ಸಂಜೀವಿನಿ
266 KB
ವಿಶೇಷ ಬಡತಿ.pdf
  
ವಿಶೇಷ ಬಡತಿ24/09/2015 17:0524/09/2015 17:05
ವಿಶೇಷ ಬಡತಿ
198 KB
ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ.pdf
  
ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ24/09/2015 17:0424/09/2015 17:04
ದೇಶೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ
118 KB
ದಸರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ.pdf
  
ದಸರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ24/09/2015 17:0324/09/2015 17:04
ದಸರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
240 KB
ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ೫೪ ಈಜು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ೫೪ ಈಜು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ22/09/2015 13:2822/09/2015 13:29
ಈಜುಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ೫೪ ಈಜು ತರಬೇತುದಾರರನ್ನು ಸಿದ್ದಗೊಳಿಸಲು ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
1450 KB
ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.pdf
  
ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ 04/08/2015 14:2404/08/2015 14:25
5446 KB
ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ.pdf
  
ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ04/08/2015 14:1904/08/2015 14:24
1296 KB
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ.bmp
  
28/07/2015 16:5928/07/2015 17:02
15029 KB
ದಸರಾ  ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ.pdf
  
2015 - 16 ದಸರಾ  ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ25/07/2015 13:4025/07/2015 13:45
3717 KB
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ21/07/2015 13:5021/07/2015 13:51
329 KB
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದೇಶ.pdf
  
ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದೇಶ21/07/2015 13:4921/07/2015 13:50
172 KB
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದೇಶ.pdf
  
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದೇಶ21/07/2015 13:4621/07/2015 13:46
574 KB
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.pdf
  
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ21/07/2015 13:4521/07/2015 13:45
789 KB
ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ.pdf
  
ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ21/07/2015 13:4021/07/2015 13:41
461 KB
ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.pdf
  
ಏಕಲವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ21/07/2015 13:3821/07/2015 13:38
152 KB
ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಚಪ್ಪ ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ.pdf
  
ಅಶ್ವಿನಿ ನಾಚಪ್ಪ ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ21/07/2015 13:2521/07/2015 13:25
1775 KB
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಯಣ ರಾಷ್ಠ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ.pdf
  
ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಯಣ ರಾಷ್ಠ್ರೀಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ21/07/2015 13:2421/07/2015 13:24
1670 KB
೨೦೧೫ - ೧೬ ರ ಮೊದಲನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಟ್ಟಿ.pdf
  
೨೦೧೫ - ೧೬ ರ ಮೊದಲನೆ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಟ್ಟಿ15/07/2015 11:1421/07/2015 13:23
2801 KB
೭ ಹೊಸ  ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ.pdf
  
೭ ಹೊಸ  ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ15/07/2015 11:1115/07/2015 11:14
2888 KB
ಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಮಿತ್ರ.pdf
  
ಯುವ ಕ್ರೀಡಾ ಮಿತ್ರ15/07/2015 10:2115/07/2015 11:10
1295 KB
ಯುವ ಸ್ಪಂಧನ.pdf
  
ಯುವ ಸ್ಪಂಧನ15/07/2015 10:1915/07/2015 10:20
1304 KB
ಯುವ ಪರ್ವ.pdf
  
ಯುವ ಪರ್ವ15/07/2015 10:1715/07/2015 10:18
1161 KB
ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ.pdf
  
ನಿಧಿ ಬಿಡುಗಡೆ15/07/2015 10:1515/07/2015 10:16
1215 KB
ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ದಾಖಲೆ.pdf
  
ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಮಾವಳಿ ದಾಖಲೆ14/07/2015 18:5614/07/2015 19:03
600 KB
ಚಲನವಲನ ಕಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ.pdf
  
ಚಲನವಲನ ಕಲೆಯ ಕೇಂದ್ರ14/07/2015 18:4814/07/2015 19:03
1335 KB
1 - 30Next

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top