ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಕಚೇರಿ ವಿಳಾಸ:
ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
107, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು​