ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Last modified at 24/03/2017 11:07 by System Account

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಪಂವಾರ್ ಐಎಫ್ಎಸ್

ಭಾ..ಸೇ-ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಕೊ.ಸಂ. 110, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.

ದೂ.ಸಂ.: +91 080 22370281

-ಮೇಲ್: dir-edcs@karnataka.gov.in 
Url : http://www.karnataka.gov.in/edcs   ಶ್ರೀಮತಿ  ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಕುಮುದವಲ್ಲಿ ,
  ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

  ಕೊ
.ಸಂ. 110, 2ನೇ ಹಂತ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001.
 ದೂ
.ಸಂ.: +91 080 22370281
  ಇ-ಮೇಲ್:adir-edcs@karnataka.gov.in
 Url : http://www.karnataka.gov.in/edcs​​​
ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಸೇವೆಗಳ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.