ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪ್ರಗತಿ

Last modified at 25/01/2017 11:31 by gokenergy

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪ್ರಗತಿ (31.12.2016 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲ

ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಂಚಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್

55857

15270.72

3201.44

ಕಿರು ಜಲವಿದ್ಯುತ್

3100

3020.86

843.46

ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆ

2000

1916.85

1317.05

ಬಯೋಮಾಸ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ

1135

401.68

134.03

ಸೌರಶಕ್ತಿ

24700

3034.36

408.36

ಇತರೆ

-

-

-

ಒಟ್ಟು

86792

23644.47

5904.34