ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪ್ರಗತಿ

Last modified at 04/07/2017 16:03 by gokenergy

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಪ್ರಗತಿ (31.05.2017 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲ

ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಹಂಚಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಮೆ.ವ್ಯಾ.ಗಳಲ್ಲಿ)

ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್

55857

16253.22

3821.96

ಕಿರು ಜಲವಿದ್ಯುತ್

3100

3023.86

843.96

ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆ

2000

1946.85

1385.55

ಬಯೋಮಾಸ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮೂಲದಿಂದ

1135

416.68

134.03

ಸೌರಶಕ್ತಿ

24700

6525.70

1163.20

ಇತರೆ

-

-

-

ಒಟ್ಟು

86792

28166.31

7348.70