ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ

Last modified at 25/01/2017 11:32 by gokenergy

​​​​​ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ

ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು​

1. ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ 2003

2· ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಛಕ್ತಿ ನಿಯಮಗಳು 1956

3·ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಛಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 1999

4·ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಧಿನಿಯಮ 1974ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1976

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ  ಕಾಯ್ದೆ 1964 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು1971

ಕರ್ನಾಟಕ (ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಹಾಗು ಲೈನ್ ಮೆನ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ) ನಿಯಮಗಳು 1976

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ1959 ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು 1959​

​8·ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ (ಕಾಯ್ದೆ) ನಿಯಮಗಳು 1984 ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮಗಳು.​