ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

Last modified at 18/07/2016 15:44 by gokenergy

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ

1. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1)(a)& (b) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕನಿಕರಿಗೆ ವಿವರಣೆಯುಳ್ಳ2005ರ ಪ್ರಕಟಣೆ:  Download PDF Document

2. ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1 )(a) ರನ್ವಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಡತಗಳ ವರದಿಗಳು: Download PDF Document 1 , Download PDF Document 2, Download 3(2014-15) , Download 4(2015-16);

3. ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವರ ಕಛೇರಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಸೆಕ್ಷನ್ 4 (1)(b) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕನಿಕರಿಗೆ ವಿವರಣೆಯುಳ್ಳ 2005ರ ಪ್ರಕಟಣೆ: Download PDF Document(2012), Download PDF Document (2013), Download PDF Document (2014)Download PDF Document (2015);

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
There are no items to show in this view of the "RTI Act" document library.