ಮುಖಪುಟ

  • GOK
    • Energy Department
Last modified at 16/01/2017 12:03 by gokenergy

1912.jpg1912kan.jpg​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಮುಖಪುಟ

 

ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ
ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ: ೨೦೨೦ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿರಂತರ ೨೪ ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಒದಗಿಸುವುದು.

೧. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಾವಲಂಭನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
೨. ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ವೃದ್ಧಿಸುವುದು.
೩. ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.
೪. ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.​​​​