ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
Folder: ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
  
ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ08/08/2017 18:1308/08/2017 18:22
Folder: Blue Revolution 2017-18
  
Blue Revolution 2017-1828/03/2017 15:2528/03/2017 15:25
GO order -256-ALL-1-2016.pdf
  
26/05/2017 11:3626/05/2017 11:36
454 KB
Registration of Jalakrushi Farm.pdf
  
26/05/2017 11:3626/05/2017 11:36
1125 KB
Banned Species fish.pdf
  
20/04/2017 16:4520/04/2017 16:45
359 KB
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದಿಂದ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ ಒಳನಾಡು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.pdf
  
07/04/2017 10:2907/04/2017 10:29
2369 KB
Govt Notification Regarding Registration of Tilapia Hatchery Breeding Nursery and Rearing Farms.pdf
Checked Out To: FisheriesGovt Notification Regarding Registration of Tilapia Hatchery Breeding Nursery and Rearing Farms.pdf
Checked Out To: Fisheries
  
09/03/2017 17:1009/03/2017 17:10
4178 KB
Special Development Program.pdf
  
20/10/2016 14:4820/10/2016 14:48
2775 KB
North Karnataka Agency.pdf
  
20/10/2016 11:4620/10/2016 11:46
845 KB
Cluster approach State.pdf
  
20/10/2016 11:4620/10/2016 11:46
1841 KB
Women marketing kits.pdf
  
20/10/2016 11:4620/10/2016 11:46
1189 KB
SCP TSP Order 2016-17.pdf
  
20/10/2016 11:4520/10/2016 11:45
6678 KB
Proceedings of SCP TSP Council meeting Fisheries.pdf
  
03/09/2016 14:5603/09/2016 14:56
1699 KB
ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ಮೀನು ಘಟಕಗಳ ನೋಂದಣಿ-ಅಧಿಸೂಚನೆ.pdf
  
15/07/2016 22:3715/07/2016 22:37
333 KB
ಮೀನುಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು 2012-13(ಪರಿಷ್ಕೃತ).pdf
  
15/07/2016 22:3715/07/2016 22:37
1183 KB
ಮೀನುಮರಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯ(ಪರಿಷ್ಕೃತ).pdf
  
15/07/2016 22:3615/07/2016 22:36
1737 KB
ಜಲಕೃಷಿ ಫಾರಂಗಳ ನೋಂದಣಿ.pdf
  
15/07/2016 22:3615/07/2016 22:36
1356 KB
ಜಲಕೃಷಿ ಫಾರಂಗಳ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ.pdf
  
15/07/2016 22:3515/07/2016 22:36
261 KB
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀಧಿಗೆ ಸಹಾಯ(ಪರಿಷ್ಕೃತ).pdf
  
15/07/2016 22:3515/07/2016 22:35
1803 KB
ಸಿಹಿನೀರು ಮುತ್ತುಕೃಷಿ -ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ.pdf
  
15/07/2016 22:3515/07/2016 22:35
688 KB
ಫೈಬರ ಗ್ಲಾಸ್ ಹರಿಗೋಲು ಖರೀದಿಗೆ ಸಹಾಯ 2013-14.pdf
  
15/07/2016 22:3415/07/2016 22:34
1398 KB
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ನೋಂದಣಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು.pdf
  
15/07/2016 22:3415/07/2016 22:34
4532 KB
ಮೀನುಮರಿ ಖರೀಧಿಗೆ ಸಹಾಯ-2009-10 ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ.pdf
  
15/07/2016 22:3315/07/2016 22:33
1269 KB
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ.pdf
  
15/07/2016 22:3315/07/2016 22:33
368 KB
ವಿಘಯೋ-ಗಿಉಯೋ-2015-16 ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ.pdf
  
15/07/2016 22:3215/07/2016 22:32
3260 KB
ಮೀನುಮರಿ ಖರೀಧಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ-ಪರಿಷಕೃತ ಆದೇಶ29-01-2016.pdf
  
15/07/2016 22:3215/07/2016 22:32
477 KB
Scheme_continuation_16-17.pdf
  
15/07/2016 22:3115/07/2016 22:31
5646 KB
ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜರ ಕೃಷಿ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ.pdf
  
15/07/2016 22:3115/07/2016 22:31
2083 KB
ಡೀಸಲ್ ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುವುದು-ಸಕಾಲ ಅಧಿಸೂಚನೆ.pdf
  
15/07/2016 22:2815/07/2016 22:28
1204 KB