ಮೂಲೊದ್ದೇಶ

Last modified at 25/06/2016 16:59 by Fisheries
ಮೂಲೊದ್ದೇಶ

ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು

  • ಮೀನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು
  • ಮೀನು ಹಿಡುವಳಿ, ಇಳಿದಾಣ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಜೋಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
  • ಮೀನುಗಾರರ ಆರ್ಥಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು
  • ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು