ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
4(1)(b) (2017).pdf
  
04/08/2017 15:3104/08/2017 15:31
396 KB
Public Information Officers details 2017.pdf
  
04/08/2017 15:3004/08/2017 15:31
123 KB
Public Information Officers(Revised).pdf
  
21/10/2016 10:5921/10/2016 10:59
1426 KB
appellate authorities.pdf
  
20/10/2016 15:3320/10/2016 15:33
458 KB
Public Information Officers.pdf
  
20/10/2016 15:3320/10/2016 15:33
1490 KB
4(1)(ಎ)-ತೆರೆಯಲಾದ ಕಡತಗಳು.pdf
  
15/07/2016 22:4115/07/2016 22:41
1508 KB
4(1)(ಎ)-ಎ-ವಿಲೇ ಆದ ಕಡತಗಳು.pdf
  
15/07/2016 22:4115/07/2016 22:41
84 KB
4(1)(A)-'ಬಿ' ವಿಲೇ ಆದ ಕಡತಗಳು.pdf
  
15/07/2016 22:4015/07/2016 22:40
103 KB
4(1)(A)-'ಸಿ' ವಿಲೇ ಆದ ಕಡತಗಳು.pdf
  
15/07/2016 22:4015/07/2016 22:40
120 KB
4(1)(A)-'ಡಿ' ವಿಲೇ ಆದ ಕಡತಗಳು.pdf
  
15/07/2016 22:3915/07/2016 22:39
314 KB
4(1)(A)-'ಇ' ವಿಲೇ ಆದ ಕಡತಗಳು.pdf
  
15/07/2016 22:3915/07/2016 22:39
663 KB