ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Last modified at 06/04/2016 15:30 by System Account

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ


ಕ್ರಮ ಸಂ.

ಹೆಸರು

ಪದನಾಮ

ದೂರವಾಣಿ

ಇ-ಮೇಲ್

1.

ಎಂ.ರವಿಶಂಕರ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-28484540

mravishankar_gok@yahoo.co.in

2.

ಎನ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-28484543, Ext :- 203

nlnoff22@gmail.com

3.

ಕೆ.ಬೋರಯ್ಯ

ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರು

080-22034967


4.

ಶಿವರಾಮಯ್ಯ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ)

080-28484543, Ext :- 205


5.

ವಿ ಎಸ್ ಪೂಜಾರ್

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಖರೀದಿ)

080-28484543, Ext :- 208

anandpujar0@gmail.com