ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
OM to Dr. Diwakar Maalage DHO, Yadgiri.pdf
  
09/01/2017 18:0209/01/2017 18:02
419 KB
OM to Dr. P H Kappadi DHO, Gadag.pdf
  
09/01/2017 18:0209/01/2017 18:02
424 KB
OM to Dr. Rajkumar Yargala, DHO, Bagalkote.pdf
  
09/01/2017 18:0209/01/2017 18:02
427 KB
OM to Dr. Suresh Naik, DHO, Vijayapura.pdf
  
09/01/2017 18:0209/01/2017 18:02
427 KB
OM to Dr. Basavaraj, DHO, Mysore.pdf
  
09/01/2017 18:0209/01/2017 18:02
423 KB
OM-DHO Vijayapura.pdf
  
09/01/2017 17:5409/01/2017 17:54
427 KB
OM-DHO Yadgir.pdf
  
09/01/2017 17:5409/01/2017 17:54
419 KB
OM-DHO Bagalkote.pdf
  
09/01/2017 17:5409/01/2017 17:54
427 KB
OM-DHO Mysore.pdf
  
09/01/2017 17:5409/01/2017 17:54
423 KB