ಬಂಧಪತ್ರ ಕೋಶ

Last modified at 15/06/2018 16:38 by hfw

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

ಬಂಧಪತ್ರ ಕೋಶ (BEC)​

2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ - 2
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (3)
2018-19 ಸಾಲಿನ ಸಿ.ಪಿ.ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (2)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ (2)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ / ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ NEET –PG -2018 ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಲಿತಾಂಶದನುಸಾರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗದ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ.
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ಅರ್ಹರಾಗಿಲ್ಲದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವ್ಯದ್ಯಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ಬಂಧಪತ್ರ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
( ಪರಿಷ್ಕೃತ - 3)2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ - ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರ ನೇಮಖಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ರದ್ದಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
( ಪರಿಷ್ಕೃತ - 2)2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
( ಪರಿಷ್ಕೃತ )2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಕಟಣೆ - ಗೌರವಧನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರ ನೇಮಖಾತಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ತಿದ್ದುಪಡಿ - 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರು / ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯಾದ ಕ್ರುಡೀಕೃತ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಯಾದ ಕ್ರುಡೀಕೃತ​ ಪಟ್ಟಿ
ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ- ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್
ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ- ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್
ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
2017-18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ದಂತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ಎರಡನೆ ಸುತ್ತಿನ )
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವ್ಯದ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೂಚನ ಪತ್ರ
2017-18ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
2017-18 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪಧವಿ ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ವೈದ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಪಡೆದ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪಧವಿ ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗದಿರುವ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನೋಟೀಸ್ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸೇವಾನಿರತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಬಂಧಪತ್ರ
( ಪರಿಷ್ಕೃತ​ )2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅಹ೵ರಾಗಿರುವ ಸೇವಾನಿರತ ದಂತ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅಹ೵ರಾಗಿರುವ ವ್ಯದ್ಯರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ನಂತರ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂಣ೵ಗೂಳಿಸಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಂಡ ಸೇವಾ ನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಕ್ರೂಢೀಕರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೂಲಿಸಿದ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞತವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೂಲಿಸಿದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ನೆಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ (ಅಂ​ತಿಮ ಪಟ್ಟಿ)
ಸೂಚನ ಪತ್ರ - ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ್ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಪೂರೈಸಿದ ವೈದ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ.
ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ.
ಸ.ಆ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ/ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.​​
​​​​ವ್ಯಾಸಂಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ನಿರತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವೈದ್ಯರು​ಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಿವರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸುತ್ತೋಲೆ - ಸೇವಾ ನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಎಮ್.ಪಿ.ಹೆಚ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರಿಕ್ಷೇ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಸೇವಾನಿರತ ವ್ಯದರು ಮತ್ತು ದಂತ ವ್ಯದರುಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ  ಆಯ್ಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ​​​

2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 

೨೦೧೬-೧೭ ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.​ ​

​ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗದ ನಂತರ ಸ್ಥಳ ನೇಮಕಾತಿ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.​

​ಅಧಿಸೂಚನೆ​

2015-16ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ  ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ​

2016-17 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಾನಿರತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

2016-17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ(ಪಿಜಿಇಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್) ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ಕೋಟಾದಡಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ) ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇವಾನಿರತ ಕೋಟಾದಡಿ ಸ್ನಾತಕೋತರ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ (ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ) ಸೇವಾನಿರತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಂಧಪತ್ರದನುಸಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

2015-16 Batch  Inservice P.G.s Govt Order​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
© 2016, All Rights Reserved.