ದಾಖಲೆಗಳ

Last modified at 15/07/2016 18:35 by System Account

ದಾಖಲೆಗಳ

ActionsUse SHIFT+ENTER to open the menu (new window).Open Menu
  
  
  
  
  
Description
  
Corrigendum for CTI.pdf
  
24/03/2017 17:5824/03/2017 17:58
1004 KB
Walk in Interview for the CTI.pdf
  
20/03/2017 18:1520/03/2017 18:15
277 KB
Circular - Entrance test for DNB Course.pdf
  
10/03/2017 17:2810/03/2017 17:28
502 KB
Guideline for State DNB Coordinator.pdf
  
15/02/2017 18:4515/02/2017 18:45
2140 KB
ANM Ist year results 2015-16.rar
  
04/02/2017 17:4504/02/2017 17:45
9402 KB
Notification- Medical Officer Trainer.pdf
  
27/12/2016 19:1827/12/2016 19:18
314 KB
Notification - Walk in Interview for the Contractual Recruitment of Medical Officer Trainer.pdf
  
01/12/2016 18:0501/12/2016 18:05
401 KB
2016ನೇ_ಸಾಲಿನ_ಕಿ.ಮ.ಆ.ಸ_ತರಬೇತಿಗೆ_ಬಂದಿರುವ_ಅರ್ಜಿಗಳು.pdf
  
26/09/2016 18:1526/09/2016 18:16
4623 KB
2016 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹಾಯಕಿಯರ ತರಬೇತಿಗೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ  ಸಂದರ್ಶನ.pdf
  
26/09/2016 18:1526/09/2016 18:15
327 KB
CTI_Consultant_Notification.pdf
  
19/09/2016 18:0819/09/2016 18:08
534 KB
Notification - Contractual Recruitment of Consultant(Medical) and Consultant(R O) under CTI.jpg
  
03/09/2016 18:0103/09/2016 18:01
293 KB
PGDHPE Course - Selected Candidates List.pdf
  
02/09/2016 13:3502/09/2016 13:35
2789 KB
OM and List of Candidates for 4th Batch of CPHN Training.pdf
  
02/09/2016 13:3502/09/2016 13:35
1608 KB
Office Address - Availibility of Application Forms for ANM and GNM Course.zip
  
02/09/2016 13:3402/09/2016 13:35
1272 KB
Extention of Last Date for the Submission of Application for the ANM and GNM Course.pdf
  
02/09/2016 13:3402/09/2016 13:34
628 KB
Circular - GNM Training Corrigendum.pdf
  
02/09/2016 13:3402/09/2016 13:34
204 KB
Circular - Calling Application for LHV Course.pdf
  
02/09/2016 13:3302/09/2016 13:33
4240 KB
Calling Application for the PG Diploma in Health Promotion and Education Course.pdf
  
02/09/2016 13:3302/09/2016 13:33
1957 KB