ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

  • GOK
    • Kbb
      • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Last modified at 31/03/2017 16:52 by kbdbuser

​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

​​      ​​​​ 

       PÀ£ÁðlPÀ fêÀªÉÊ«zsÀå ªÀÄAqÀ½

       (CgÀtå, ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ fë±Á¸ÀÛç E¯ÁSÉ)

       £É®ªÀĺÀr, “ªÀ£À«PÁ¸À” 18 £Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ, ªÀįÉèñÀégÀA,

       ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-03

       zÀÆgÀªÁt : 080-23448783,

       ¥sÁåPïì : 080-23440535

       E-ªÉÄïï : kbb-ka@nic.in

        ªÉ¨ï ¸ÉÊmï : www.kbb.kar.nic.in​