​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ​

​ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 

​​  01ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ  ಯೋಜನೆ 2016-17 ​​​​​​                       Part - 1   ​​ ebook  Part-1 ​​
                                                                                                                  Part  - 2 ​ ​  ebook  Part-2 
                                                                                                                  Part  - 3    
  ​02ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ  ಯೋಜನೆ 2015-16 ​​​​​​       
  03 ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ  ಯೋಜನೆ 2014-15 ​​​​​​      
 04
​​  ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ  ಯೋಜನೆ2013-14​​​        
​  05  ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ 2012-13​ ​​       
​ 06 ​ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​  2011-12​​          
07​​ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​  201​0-11​​​​           
​  08​ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​  2​009-10​​​            
​  09ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​   2008-09​​            
 ​ 10​ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ​ ​ಯೋಜನೆಗಳ ​ ವಾರ್ಷೀಕ ಕ್ರಿಯಾ ​ ಯೋಜನೆ​   2007-08​​​