​​ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮ


   

ನಿಗಮವು ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ​                  

ನಿಗಮ​ದ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ವಿವರಗ​​ಳು