​​​​​​​​​​​​ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ

     

 

 1 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ​ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011 ರ ಆಧಾರ​
 2  ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಪಂಗಡಗಳ​ ಜ​ನಸಂಖ್ಯೆ 2001 ರ ಆಧಾರ
 3. ಜಿಲ್ಲಾವಾ​ರು  ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರ​​.
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಉಪ ಪಂಗಡಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ  2001 ಮತ್ತು 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಆಧಾರ​​
 5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಉ​ ಪಂಗಡವಾರು ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ​ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ 2001ರ  ಆಧಾರ
 6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಕೆಲಸಗಾ​ರರ​​ ​ಸಂಖ್ಯೆ ​ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ 201​1ರ  ಆಧಾರ

    ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ  ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪಂಗಡಗಳ ಆದೇಶದ ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆ​​        
ವಿವರಣೆಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು​​ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಅಥವಾ ಗೆಜೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ
ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜಾತಿಯ ಆದೇಶ The Constitution(Schedule Tribes Order) 1950 Gazette Notification​ 6-2-1950       
ರಾಜ್ಯವಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಜಾತಿಯ ಆದೇಶThe constitution (scheduled tribes) (parts c states) order, 195120-9-1951      
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು)The scheduled castes and scheduled Tribes orders (amendment) act, 1956  Act no 63 of 195625-09-1956     
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)​The scheduled castes and scheduled tribes lists (modi fication) order, 1956
29-10-1956      
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)The scheduled castes and scheduled tribes lists (modification) order, 1956  Correction of castes28-01-1957       
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)The scheduled castes and scheduled tribesOrders (amendment) act, 1976  no· 108 of 197620-09-1976       
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)The scheduled castes and scheduled tribes lists (modlfication) ORDER, 1956  Correction of castes03-02-1977       

20-09-1976

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು)The scheduled castes and scheduled tribes Orders (amendment) act, 1976  no· 108 of 1976 Comes into force from 20th july 1977.27-07-1977      
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸೇರಿಸುವಿಕೆ)​The constitution(schedule tribes order) second amendment act 1951 gazette notification no· 39 of 1991​17-09-1991       
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ) 2002The constitution (scheduled castes and scheduled Tribes) orders (amendment) act, 2002 No. 32 of 2002 3rd june, 200204-06-2002       
ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ) 2002The scheduled castes and scheduled tribes orders amendment act, 2002 No. 10 of 2003 7th January, 200308-01-2003       
​ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು (ಜಾತಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ  ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು, ಸೇರಿಸುವಿಕೆ ) 2012​​The constitution (scheduled tribes) order (amendment) act, 2012 No. 24 of 2012  31st May. 201231-05-2012​​​