​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶಗಳು ​


​ವಿಷಯಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆದಿನಾಂಕ  (ಆದೇಶವನ್ನು ಓದಲು ದಿನಾಂಕದ
              ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ​)
ಭೂ ಒಡೆತನÀ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ​ಎಸ್ q​ಬ್ಲ್ಯು/ಎಎಡಿ/92    ​30-06-1992​
ಭೂ ಒಡೆತನ  ಯೋಜನೆ  ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ವಿನಾಯಿತಿ ಆದೇಶ​ಆರ್‍ಡಿ 47 ಇಎಸ್‍ಆರ್ 91 ​ 01-01-1994
​ಭೂ ಒಡೆತನ ​ಯೋಜನೆ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಎರಡು ಎಕರ ಖುಷ್ಕಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕರೆ ತರಿ  ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ವನ್ನು , ರೂ 20000/- ದಿಂದ ರೂ 30000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ       ​ಸಕಇ 37 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 95   ​ 16-06-1997​
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 30000/- ದಿಂದ ರೂ 50000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ      ​ಸಕಇ 37 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 95   20-11-1997
​ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆಕಪಜಾಪನಿ/ಭೂಒಯೋ 154/1998-99​25-06-1998​
​ಭೂ ಒಡೆತನ ​​ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕುರಿತು ​​ಕಪಜಾಪಪನಿ/ಭೂಒಯೋ/ಸು/ಮುಕ/99-200010-05-1999
​ಭೂ  ಒಡೆತನಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 50000/- ದಿಂದ ರೂ 60000/- ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ      ​ಸಕಇ 168 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2000 ​04-08-2000
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ ಸೃಜನೆಯ ಆದೇಶ

ಸಕಇ ​65 ಎಸಡಿಸಿ 04​

27-05-2006​​

​ಭೂ ಒಡೆvÀ  ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಣಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೆಲೆಯ ನಿಗದಿಯ   ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕುರಿತ ವಿಚಾರ    ಸಕಇ 42 ಎಸ್ಡಿಸಿ 04 (ಭಾ)06-06-2006​​
ಕಿರುಸಾಲ (MCF) ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ತರುವ ಆದೇಶ ​ಸಕಇ  96 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 9614-05-2007 
​ಭೂ ಒಡೆvÀ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು ಸೂಚಿತ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಧಿಕಾರದ ವಿಚಾರ       ​ಸಕಇ 80 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 07   ​​21-08-2007
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು  ಆರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಆದೇಶ

ಸಕಇ 221 ಬಿಸಿಎ 2008 

02-01-2009​​​​​​​

ಕಿರು ಸಾಲ (MCF) ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ ರೂ 5000/- ದಿಂದ ರೂ 10000/- ಏರಿಸುವ ಆದೇಶ ​ಸಕಇ  48 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 201104-05-2011 ​​​
ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಜಮೀನು 2.00 ಎಕರೆ ಹೋಂದಿರ ಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಭಂದ ಸಡಿಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ                            ಸಕಇ 168  ಬಿಎಂ.ಎಸ್ 2010               25-07-2011
​​ಭೂ ಒಡೆvÀ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ರೂ 3.00 ಲಕ್ಷ  ದಿಂದ ರೂ 5.00 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರ​ಸಕಇ 79  ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012 13-06-2012
​ಭೂ ಒಡೆvÀ ​​​ ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಾಯಿತ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರ​ಸಕಇ 173  ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012 ​30-01-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಹೆಸರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ವೆಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದ  ಆದೇಶ

ಸಕಇ 36 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013

 08-03-2013​ 

ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ   ​ಸಕಇ 78 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012 18-05-2013​​
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮzಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ

ಸಕಇ 243 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013 

23-05-2013​ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  ಸಾಮೂಹಿಕ ಕೊಳವೆಭಾವಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ

ಸಕಇ 88 ಬಿಸಿಎ 2013

17-06-2013​​ 

​ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ  ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  ​ಸಕಇ 58 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2013  27-08-2013​​
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ  ಕಿರುಸಾಲ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ

ಸಕಇ 88 ಬಿಸಿಎ 2013

04-09-2013 

​ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಲದ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಿಂತುರುಗಿಸುವ ಆದೇಶ ಸಕಇ  78 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2012 26-12-2013 ​
ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಇ 174 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 201331-12-2013
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವ​ಸ್ಥಾಪಕರ ಮುಖೇನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ          ಸಕಇ 17 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2014             ​​​ 03-03-2014
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಡಕರ್ ನಿಗಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಸಕಇ 135 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2014                07-06-2014
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ ಸಂಭಧಿಸಿದ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ               ಸಕಇ 91 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 201420-06-2014
ತೆರೆದ/ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು           ಗ್ರಾಅಪ 142 ಗ್ರಾನೀಸ (4)2014                06-08-2014
​​ಭೂ ಒಡೆvÀ ​​ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ , ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಕೊಳವೆಭಾವಿ ಕೊರೆಸಿಕೊಡಲು ಆದೇಶ           ಸಕಇ 07 ಎಸ್ಡಿಸಿ 201527-01-2015​
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮು0ದುವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ​ಸಕಇ 118 ಸಮನ್ವಯ 2015      19-05-2015
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಸಮಿತಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಆದೇಶಸಕಇ 162 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015                09-09-2015
ಭೂ ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ,ಭೂಮಿ ಖರೀಧಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 5,00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ        ಸಕಇ 177 ಎಸ.ಡಿ.ಸಿ 2015                 01-10-2015
ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ನಿಗಮದ 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಅನುಮೋದಿಸಿದ​ ಆದೇಶ​

ಸಕಇ 373 ಎಸ.ಡಿ.ಸಿ 2015             

 

08-10-2015​
ಭೂ ಒಡೆvÀ  ಯೋಜನೆ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 5 ಕಿಮೀ ಫಲಾಫೇಕ್ಷಿ ವಾಸಿಸಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜಾರಿಯ ಆದೇಶ 1/10/2015 ನಂತರ ಬರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಬಯ ವಾಗುವ ವಿಚಾರಕಮವಾಪಪನಿ:ಭೂಒಯೋ:2015-16/348509-10-2015​
​ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿ ಕೊರೆಯಲು , ಪಂಪ್ ಸೆಟ್, ವಿದ್ಯುತ್  ಪೂರಕ ಸಾಮಗ್ರಿ ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು 3ನೇ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು  ಆದೇಶಸಕಾ​ಇ 219 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015 ​​ 20-10-2015​​
​ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಡ್ಲಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಸಾಲದಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ​ಸಕಾಇ 393 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015  06-01-2016​
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ  ವಿವೇಚನಾ ಕೋಟಾದ ವಿಚಾರ​ಸಕಇ 224 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2015 12-01-2016​
ಭೂ ಒಡತನ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  ಮಾರ್ಗಸೂಚಿದರ (Guidance Value)   ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ  ವಿಷಯ
ಸಕಾಇ 107 ಎಸ.ಡಿ.ಸಿ ​2016
28-05-2016​
ಭೂ ಒಡೆvÀ ಯೋಜನೆಯ ನೊಂದಾಯಿತ ಬೆಲೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಕವಾಮ¥ಪನಿ/ಭೂಒಯೋ/ಸಿಆರ್/2016-17  30-05-2016
ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶ P 114 ಎಸ್ಡಿಸಿ 2016  
 ಸಕಇ 151 ಎಸ್ಡಿಸಿ 2016  
  ಸಕಇ 156 ಎಸ್ಡಿಸಿ 2016  
7-4-2016
7-6-2016
8-6-2016
​ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಸಹಾಯ ಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆದೇಶ​ ಸಕಾಇ 394 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ  2015  16-03-2015 ​​

16-03-2016​

13-07-2016

ಭೂ ಒಡೆvÀÀ ಯೋಜನೆಯ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ವಿಚಾರ​ಸಕಇ 183 ಎಸ್‍ಡಿಸಿ 2016 28-06-2016​
ಮೈಕ್ರೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಕಿರು ಸಾಲ) ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರಕಮವಾಪಪಂಅನಿ:ಮೈಕ್ರೊಯೋ:2016-17     28-07-2016​​​
 01-08-2016
 ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆದೇಶ
ಸಕಾಇ 179 ಎಸ್ಡಿಸಿ 2016  19-09-2016  
​ಕರ್ನಾಟಕ ಆದಿವಾಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆದೇಶಸಕಾಇ 179 ಎಸ್ಡಿಸಿ 201619-09-2​016
​ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಆದೇಶ  ಸಕಾಇ 271 ಎಸ್ಡಿಸಿ 2016  02-11-2016  
​ಸರ್ಕಾರದ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ  ಆಧಾರ ಆಧಾರಿತ​ ಆದೇಶ  ​FD 06 CAM 201323-11-2016​​​

​​

​​​​