​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ​​​​​


  

  ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಕಂಡ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯುತ್‍ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ   ದಾಖಲಾತಿಮಾಡಿ  ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾ​ಡಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

   

         ಸಾಲುಗಳು   

2008-09          2009-10            2010-11  2011-12   2012-13     2013-14      
2014-15            2015-16              ​   
​​


​​


​​​​


             

                

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ​ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ​(PDF)​​          

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  2010-11 ನೇ ಸಾಲಿನ ​ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ​(PDF)​​          ​​​                ​​

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ​ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ​(PDF)​​          ​​                

 ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  2012-13 ನೇ ಸಾಲಿನ ​ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ​(PDF)          ​​​

 ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ  2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನ ​ಕೊರೆದ ಕೊಳವೆ ಭಾವಿಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ​(PDF)          


  ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಲಿಪ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ಸ್  ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ರೀತ್ಯಾ ಕೆಲಸದ ಮತ್ತು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ            ​​

  2015-16 (PDF)                                                                                                                             


ವಿದ್ಯತ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ (PDF)                                       ​           ​​


     ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ​  2015-16(PDF)                                                         ​​
      


ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ​​

​   ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ​​​  2011-12