​​ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ


   ಈ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ನಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚಾರ್ಟು         ​