​​​​​​​​​​​​​​​​​ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ​​​​

 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಯೋಜನವಾರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿವರ     ​​          ​ 

 2016-17 ನೇ ಸಾಲನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ  ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿ

   ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ( ಹೈನುಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತು 

   ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎಸ್.ಬಿ) ಯೋಜನೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ (ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್)  

    ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕು ವಾರು ರಾಜ್ಯದ ಕ್ರೂಢೀಕೃತ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ    ​​        31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016            

                                                                                                                  30ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016​            

                                                                                                                         31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016          ​​

                                                                                                                         30ನೇ ನವಂಬರ್  2016​              ​

                                                                                                                         25ನೇ ಡಿಸಂಬರ್ 2016               2016-17 ನೇ ಸಾಲನ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ  ಆಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿ​​

   ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ( ಹೈನುಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತು 

   ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎಸ್.ಬಿ) ಯೋಜನೆಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳ (ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್)  

   ಪ್ರತಿ  ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕು ವಾರು ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿ    ​​                    31ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2016  ​​            

                                                                                                   30ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016​          ​​

                                                                                                   31ನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016            ​​

                                                                                                                     30ನೇ ನವಂಬರ್  2016​             

                                                                                                                       25ನೇ ಡಿಸಂಬರ್ 2016             ​​            

   ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ( ಹೈನುಗಾರಿಕೆ) ಮತ್ತು 

   ಉದ್ಯಮ ಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ (ಐ.ಎಸ್.ಬಿ),ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ​ ಪ್ರಗತಿ 

   2015-16 ಸಾಲಿನದು ,  2012-13,2013-14, 2014-15 ಸಾಲುಗಳದ್ದು  ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟು​ ​                      ​    

             

             ​  ಈ  ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ​   ನವಂಬರ್​ 2016 ​  ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ       

              ಈ  ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ​ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016​  ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ          

              ಈ  ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ            

             ಈ  ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಆಗಸ್ಟ್ 2016   ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​  ​          

    


   ಈ ನಿಗಮದ​​ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​                       

   ಈ ನಿಗಮದ​​ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015​ ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​                       ​​

  ಈ ನಿಗಮದ​​ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ನವಂಬರ್ 2015 ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​                           ​​

    ನಿ​ಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​​                          

    ನಿ​ಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015 ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಗತಿ              

    ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಜನವರಿ 2016ರ ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​                    ​                  

​    ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 2016​  ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​      ​               ​                   ​​

      ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾರ್ಚಿ 2016   ವರೆಗೆ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಗತಿ​      ​              ​                  

​                                  ​​  

​​