​​​​​​ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿ-  


 ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿ.pdf