ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Last modified at 30/12/2017 13:42 by System Account

​​​​ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿ., ಮೈಸೂರು
`ಮತ್ಸ್ಯ ಭವನ’, ನಂ. 37/ಬಿ, 1ನೇ ಹಂತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉಪನಗರ
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನಗರ, ಮೈಸೂರು-570008

ದೂರವಾಣಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 0821-2484268,
ತಾಜಾ ಮೀನು ಘಟಕ 0821-2484270

ಇಮೇಲ್-: mdkcff@gmail.com
ವಿಷಯ ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿ ನಿ ಮೈಸೂರು., ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.