​​​


​​ 

​        ಶ್ರೀ ಆರ್.ವಿ.​ದೇವರಾಜ್ ಶಾಸಕರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷ​​ರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ