​​​


​​ 

​ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ವಸತಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ