ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ:

​ಹೆ​ಸರು​ಹುದ್ದೆ​ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ​ಭಾವಚಿತ್ರ
​ಬಿ.ಭೀಮಪ್ಪ, ಕ.ಆ.ಸೇ (ಸೂಪರ್ ಟೈಂ ಸ್ಕೇಲ್)
​ಆಯುಕ್ತರು 9538690590