​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​  ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದ ​​ಚಿತ್ರಗಳು ​​​​​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​

​​

​​ 
​​​ ​ ​ http://www.karnataka.gov.in/kvsrp/PublishingImages/DSC01405.JPG http://www.karnataka.gov.in/kvsrp/PublishingImages/DSC01405.JPG http://www.karnataka.gov.in/kvsrp/PublishingImages/DSC01405.JPG. http://www.karnataka.gov.in/kvsrp/PublishingImages/DSC01405.JPG