​ಪ್ರಮುಖ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು​​

  • ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೈತರನ್ನು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾದರಿಯ ರೈತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು.
  • ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಸರಿಸುವಿಕೆ
  • ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ 
  • ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳು
  • ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ