ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಸಿಐ 36 ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ 2012 ದಿ 25-06-12

  • GOK
    • vanijyasachivalaya
      • ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಸಿಐ 36 ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ 2012 ದಿ 25-06-12
Last modified at 24/04/2016 13:40 by Vanijyasachivalaya

​​​​​​​​​​​

​​

​​ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ “ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ” ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಿಯಾಯ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತು

ಓದಲಾಗಿದೆ:

[1] ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ, ಖಾದಿ ಸಮನ್ವಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಮುಂಬೈ ಇವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ : DKC/MDA-POLICY/2010-11 ದಿನಾಂಕ 16-04-2010.
[2] ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ, ಖಾದಿ ಸಮನ್ವಯ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಮುಂಬೈ ಇವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ DKC/MDA-POLICY/2011-12 ದಿನಾಂಕ 10/17-4-2012
[3] ದಿನಾಂಕ 29-1-2011 ರಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ನಡೆವಳಿಗಳು

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖಾದಿ ಸಂಘ/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.  ಕ್ರಮಾಂಕ [1] ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಖಾದಿ ಆಯೋಗವು 2010-11ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಬದಲು “ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ” (Marketing Development Assistance) ವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 01-04-2010ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.  ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ (2) ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.  ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀತಿಯಂತೆ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇ.20 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.   ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯ್ತಿ ನೀತಿಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಷವಿಡಿ ಶೇ. 5ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ 108ದಿನಗಳಿಗೆ ಶೇ 10 ರಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 15ರಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯು ಖಾದಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನೂಲುವವರು ಮತ್ತು ನೇಯ್ಗೆ ಕಸಬುದಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ನೆರವಾಗುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 01-04-2011ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು “ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ” ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂ.ಡಿ.ಎ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ವಯ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಕ್ರಮಾಂಕ [2] ರಲ್ಲಿ ಓದಲಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ.  ಆದರೆ 2011-12 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಿಬೇಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿತ್ತು.  ದಿನಾಂಕ 01-04-2012ರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.  ಅದರಂತೆ ಈ ಆದೇಶ.

​ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿ ಐ 36 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. 2012, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 25-06-12


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಯು ಖಾದಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ನೂಲುವವರು, ನೇಯ್ಗೆ ಕಸಬುದಾರರು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆರವಾಗುವುದರಿಂದ 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೇ. 10 + 5ರ ರಿಬೇಟ್ ಯೋಜನೆ ಬದಲಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ. 15 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು “ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ” (Marketing Development Assistance) ವೆಂದು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ದಿನಾಂಕ 01-04-2012ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

(1) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನ (ಎಂ.ಡಿ.ಎ.) ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ 
        ಸರ್ಕಾರವೂ ಸಹ ಖಾದಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನವೆಂದು ನೀಡಲಾಗುವುದು.  ಹಾಗೂ 
        ಇದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂ.ಡಿ.ಎ. ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗಳಂತೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು.
(2) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಯೋಜಿಸಿರುವ ಎಂ.ಡಿ.ಎ. ಸಹಾಯಧನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಈ ಹಿಂದೆ ರಿಬೇಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅನುದಾನದ 
        ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿರಬೇಕು.
(3) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಎಂ.ಡಿ.ಎ. ಕ್ಲೇಮ್ ನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ 
        ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಾಯಧನವೆಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.

      ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ FD 244 Exp-I/II ದಿನಾಂಕ 28-03-2011ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಹಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,
[ಎಂ. ಹರಿಹರಸ್ವಾಮಿ]
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ [ಸಪ್ರಕೈ],
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ.

Content Owned and Maintained by : Commerce and Industries Secretariat

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.