ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ - ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅ.ಟಿ.ವಾಕೈ 06 ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ 08-05-2015

  • GOK
    • vanijyasachivalaya
      • ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ - ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅ.ಟಿ.ವಾಕೈ 06 ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ 08-05-2015
Last modified at 22/04/2016 13:02 by Vanijyasachivalaya

​​​​

​​​
ವಾಕೈ 06 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ. 2015                                                                                                                    ದಿನಾಂಕ 08-05-2015

​ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ

                   ವಿಷಯ: 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-102-0-74 (106) ರ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-102-0-74 (106) (ಯೋಜನೆ)ಯ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ (ಸಹಾಯಧನ) ಎಂದು ಇರುವುದನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-102-0-74 (106) (ಯೋಜನೆ)ಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸಹಾಯಧನ) ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ, ರೂ. 7098.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಮಂಡಳಿಗೆ ಎಂ.ಡಿ.ಎ. ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯ ಧನ, ಒ.ಟಿ.ಎಸ್., ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಜೂರಿ, ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳ ರಿನೋವೇಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಕೆ.ವಿ.ಐ.ಬಿ. ಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೂ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.  2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಿ.ಬಿ.ಸಿ. ಯೋಜನೆಯ ಒ.ಟಿ.ಎಸ್.ಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 40-50 ಕೋಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಕೆ.ವಿ.ಐ.ಬಿ. ಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಉಳಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆ.ವಿ.ಐ.ಬಿ. ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 2851-00-00-102-0-74 (106) (ಯೋಜನೆ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ಆದ್ದರಿಂದ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ 2851-00-102-0-69 (106) ಯೋಜನೇತರಡಿ ಒದಗಿಸುವ ರೂ. 110.00 ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಆದ್ದರಿಂದ, 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2851-00-102-0-74 (106) (ಯೋಜನೆ)ಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಸಹಾಯಧನ) ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ (ಸಹಾಯಧನ) ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ.

(ಆರ್. ರಮೇಶ್)
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋಶ)
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಬಿ. & ಆರ್.)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Content Owned and Maintained by : Commerce and Industries Secretariat

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.