ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ನಿ) ಮಂಡ್ಯ - ಹುಡ್ಕೋ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸುವುದು ಸಿಐ 184 ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್ 2007

  • GOK
    • vanijyasachivalaya
      • ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ನಿ) ಮಂಡ್ಯ - ಹುಡ್ಕೋ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸುವುದು ಸಿಐ 184 ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್ 2007
Last modified at 27/04/2016 15:21 by Vanijyasachivalaya

​​​​​​​

​​​

​​​ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

ವಿಷಯ: ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ನಿ) ಮಂಡ್ಯ – ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಓದಲಾಗಿದೆ:
1) ರೀಜನಲ್ ಚೀಫ್, ಹುಡ್ಕೋರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ HUDCO/BRO/KAR/MSCL/16757 & 16989/2010 ದಿನಾಂಕ 25.02.2010 ಮತ್ತು 12.03.2010.
2) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮನವಿ ದಿನಾಂಕ 17.03.2010.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ನಿ) ಮಂಡ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಹುಡ್ಕೋ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 5726.16 ಲಕ್ಷ ರೂ ಗಳ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ದಿನಾಂಕ 30.07.2001ರಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಹುಡ್ಕೋದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸದರಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಈ ದಿನಾಂಕದವರೆವಿಗೂ ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಲದ ಹಣದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (1) ರಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ OTS Offer ಮಾಡಿದೆ.

ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು Offer ಮಾಡಿರುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ 26.03.2010ರವರೆಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ 3703.64 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಕ್ರೂಡೀಕೃತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಶೇ., 61.98ರಷ್ಟು OTS ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 5723.76 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 10.90 ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು OTS OFFER ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ (2) ರಲ್ಲಿರುವ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡಿರುವ OTS Offer ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ 6.00 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡಿರುವ OTS Offer ನಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ 3703.64 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

​​​ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಐ 184 ಎಸ್.ಜಿ.ಎಫ್. 2007 ದಿನಾಂಕ 26.03.2010

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ (ನಿ) ಮಂಡ್ಯ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಸಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ಸ್ ಗೋಡೌನ್ ಕಟ್ಟಲು ಹುಡ್ಕೋ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದ 5726.16 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಾಡಿರುವ OTS Offer ನಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸದರಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೋಢೀಕೃತ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ 3703.64 ಲಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

OTS Offer ನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹುಡ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.  ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

2009-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪುನ:ಶ್ಚೇತನ ಸಂಬಂಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 4852-02-190-0-04 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಣ ಸೆಳೆಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹೆ.ಚ್. ಆರ್.ಡಿ. ಆಡಳಿತ ಮತರ್ತು ಇಎಂ) ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ್ಯ, ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು ಹಣ ಸೆಳೆಯುವ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಆಯುಕ್ತರು, ಕಬ್ಬು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಮೇಲು ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಜಾನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್.ಡಿ. 585 ವೆಚ್ಚ-1/2010 ದಿನಾಂಕ 26.03,10 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಸಹಮತಿಯಂತೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

​ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ (ಸಕ್ಕರೆ)
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

Content Owned and Maintained by : Commerce and Industries Secretariat

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.