ಮೊದಲನೆ ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ದೆಮೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಿಐ 89 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2014 ದಿ 10.3.2015

  • GOK
    • vanijyasachivalaya
      • ಮೊದಲನೆ ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ದೆಮೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಿಐ 89 ಸಿಎಸ್.ಸಿ 2014 ದಿ 10.3.2015
Last modified at 21/04/2016 14:39 by Vanijyasachivalaya

​​​​

​​​

​ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆವಳಿಗಳು


ವಿಷಯ: ಮೊದಲನೆ ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವ ಕುರಿತು.

ಓದಲಾಗಿದೆ:

1.  ಆಯುಕ್ತರು, ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೈವಾಇ/ಕೈಅ/ಇ1/451/ಬಡ್ಡಿ ಸ.ಧ./2014-15 ದಿನಾಂಕ 21.02.2015
​2.   ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಐ 89 ಸಿಎಸ್.ಸಿ. 2014 ದಿನಾಂಕ 29.01.2014​
ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಭಾಷಣ 387ರಂತೆ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಟ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಾಂಕ (2) ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯು, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಾಂಕ (1) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಕೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಈ ಮುಂದಿನಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

​ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಿಐ 89 ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ. 2014 ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ 10.03.2015

ಮೊದಲನೇ ಪೀಳಿಗೆ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಹೊಸ ಉದ್ದಿಮೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ [KSFC] ಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಟ ಶೇ. 6 ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ,

(ಎಲ್.ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಂಠಬಾಬು)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಸಪ್ರಕೈ)
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

​​ANNEXURE TO THE GOVERNMENT ORDER NO. CI 89 CSC 2014, dated 10.03.2015

OPERATIVE GUIDELINES OF INTEREST SUBSIDY SCHEME FOR THE FIRST GENERATION ENTREPRENEURS ESTABLISHING NEW MICRO & SMALL INDUSTRIES

1Title of the schemeInterest Subsidy Scheme for New Micro & Small Industries to First Generation Entrepreneurs
2IntroductionGovernment of Karnataka has announced Interest Subsidy Scheme for establishment of Micro & Small Enterprises by First Generation Entrepreneur.  Karnataka State Finance Corporation is playing a major role in the development of MSME in the State.  The interest rate of KSFC is not competitive for the 1st generation entrepreneurs to avail loan for establishment of micro and small enterprise come up with new scheme to subsidise interest rate for the loan assistance sanctioned by KSFC.
3Coverage and Eligibility:
1.  The scheme covers whole state of Karnataka.​
2.   Micro & Small enterprises as defined under MSMED Act with total project cost upto Rs. 100 lakhs are eligible.  However, certain activities specified in Sl.No.6 are not eligible.​
3.   Only term loan sanctioned by KSFC to Micro & Small enterprise are eligible for interest subsidy for the project cost upto Rs. 100 lakhs.  The detailed terms and conditions as specified in the lending schemes of the KSFC including particulars like promoters contribution, Debt Equity Ratio, security margin, rate of interest, repayment period and repayment mode etc. are applicable.
4Objective:The objective of scheme is to provide access to large number of 1st generation entrepreneurs to cheaper finance for establishment of micro & small enterprise.
5Definition of 1st Generation entrepreneur1st generation entrepreneur is defined as a person/individual/partnership firm / Company registered under companies Act who has floated the venture enterprise for establishing micro & small enterprise for the First time.  In case of partnerships/company, all partners/directors should be the first generation entrepreneurs i.e., the person/individual/partnership firm/Company shall not have any share or holding in any of the existing enterprise.
6Activities
All manufacturing/service activities as defined in the MSMED Act with total project cost not exceeding Rs. 100 lakhs are eligible for availing interest subsidy.  The following activities shall be excluded:

1.   All infrastructure projects, kalyana mantaps, hotels, lodges, guest houses, housing, commercial buildings etc.
2.    Business/trading activities
3.    Malls/cinema houses etc
4.    Transportation/conveyance/vehicle etc.
5.    List of Industrial activities/enterprises as mentioned in Annexure-2 of New Industrial Policy 2014-19.
7Operation & scale of finance:The scheme shall be operated by Karnataka State Financial Corporation (KSFC).  Only term loan sanctioned by KSFC to micro and small enterprise upto project cost of Rs. 100 lakhs is eligible for interest subsidy.
8Interest and period of eligibilityThe interest will be subsidised to KSFC over and above the 8%, subject to maximum of 6%.  The interest subsidies shall be eligible for the complete term loan repayment as fixed by the KSFC and shall be effective from the first installment of loan sanctioned by KSFC after 01.04.2014.
9Procedure for claiming Interest subsidyThe interest subsidy will be made available to KSFC in advance (upfront).  The subsidy will be passed on the beneficiaries by KSFC on monthly basis.  The interest will be computed on contract rate.  The interest subsidy component shall also be indicated in the demand notice sent to the loanee.  On the due date loanee will pay the interest amount net of subsidy.  The interest subsidy passed on the beneficiaries by KSFC on monthly basis and distrit-wise consolidated statement for every quarter ending shall be forwarded to the Directorate of Industries and Commerce in the below format.  Utilisation certificate shall be submitted to the Directorate for the amount of expenditure incurred for every year ending on or before 30th April.

Districtwise consolidated statement of interest subsidy passed on to 1st generation entreprenerus for the quarter ending -------------- by KSFC

                                                                                                                                                                                                        ​Year --------------

Sl No
Name of the District​
1st generation entreprenerus to whom loan sanctionedInterest subsidy passed upto previous quarter ending -----------Interest subsidy passed for this quarter ending ------------Cumulative interest subsidy passed for quarter endingRemarks
1234567891011
Content Owned and Maintained by : Commerce and Industries Secretariat

Disclaimer: Please note that this page also provides links to the websites / web pages of Govt. Ministries/Departments/Organisations. The content of these websites are owned by the respective organisations and they may be contacted for any further information or suggestion

Designed and Developed by: Center for e-Governance - Government of Karnataka
©2016, All Rights Reserved.