​ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

  1. ​ENVIS - ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ        : ಶ್ರೀ​ ಕೆ.ಹೆಚ್. ವಿನ​ಕುಮಾರ್, ಐಎಫ್ಎಸ್., ನಿರ್ದೇಶಕರು (EMPRI)
  2. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧಿಕಾರಿ             : ಸಿರಿ ಹೆಚ್. ಪಿ
  3. ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ                     : ​ಶ್ರೀ​​ಮತಿ ರೂಪಾದೇವಿ ಕೊಟಿ
  4. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ     ​ : ​ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಿ.ಆರ್
  5. ಪ್ಯಾರಾ-ಟ್ಯಾಕ್ಸೊನಾಮಿಸ್ಟ್​             : ಶ್ರೀ​​ಮತಿ​ ಬಿಜಿತಾ ರಮೇಶ್