​ಪೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

​​OHSAS%2018001%20blue%20TM
 ​​ಡಾ. ಕೆ.ಹೆಚ್. ವಿನಯ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ, ಮುಖ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಂಪ್ರಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು    ಎನ್ವಿಸ್ ಸಂಯೋಜಕರು, ಕೆಂಗೇರಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಆಯೋಜಿಸಿದ ಮಳಿಗೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು (2017)    

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå J¤é¸ï PÉÃAzÀæªÀÅ ¸ÉÊ£ïì JPïì¥Éæ¸ï ºÀªÁªÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ   ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß  ªÉÊmï¦üïïØ gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ (2017)
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM

PÀ£ÁðlPÀ gÁdå J¤é¸ï PÉÃAzÀæªÀÅ ¸ÉÊ£ïì JPïì¥Éæ¸ï ºÀªÁªÀiÁ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉÀ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ-PÀAPÀ£Ár gÉ樀 ¤¯ÁÝtzÀ°è ¸Áܦ¹zÀgÀÄ (2016)

​​       ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎನ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರವು ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹವಾಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆÀ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು  ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು(2017)
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
J¤é¸ï vÀAqÀªÀÅ 2017 gÀ°è PÀ¯ÉÌgÉ, ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥sËæqsÀ±Á¯ÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrvÀÄÛ
​​        J¤é¸ï vÀAqÀªÀÅ 2017 gÀ°è PÀ¯ÉÌgÉ, ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ¸ÀPÁðj ¥sËæqsÀ±Á¯ÉUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrvÀÄÛ
​       ​
            ¥Áè¹ÖPï ¤µÉÃzsÀ PÀÄjvÀ eÁxÁ, ¥ÀÄmÉÖãÀºÀ½î PÉgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
​​        PÀApÃgÀªÀ QÃæqÁAUÀtzÀ°è  PÉ.J¸ï.¦.¹.© DAiÉÆÃf¹zÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è J¤é¸ï PÉÃAzÀæªÀÅ ªÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Áܦ¹vÀÄÛ.
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÁV avÀæPÀ¯Á ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß «±Àé eËUÀÄ ¨sÀÆ«Ä ¢£ÀzÀ CAUÀªÁV J¤é¸ï PÉÃAzÀæªÀÅ DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ.
​​       
±Á¯Á ªÀÄPÀ̽UÁV gÀ¸À¥Àæ±Éß ¸ÀàzsÉðAiÀÄ£ÀÄß «±Àé eËUÀÄ ¨sÀÆ«Ä ¢£ÀzÀ CAUÀªÁV J¤é¸ï PÉÃAzÀæªÀÅ DAiÉÆÃf¹vÀÄÛ.
​       OHSAS%2018001%20blue%20TM
¥Áè¹ÖPï ¤µÉÃzsÀ PÀÄjvÀ eÁxÁ, ¥ÀÄmÉÖãÀºÀ½î PÉgÉ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ
​​       ​

 ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ ೨೦೧೫ರ ಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಾರಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು​
OHSAS%2018001%20blue%20TM​  ​​

OHSAS%2018001%20blue%20TM 
                               

 

ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ : ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(C) 2016, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

india-gov-logo
pm india
CM Karnataka logo
nic logo
Top