ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

​ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ:-

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ನಾಗರಾಜು,
ಪೀಠಾಧಿಕಾರಿ,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಶಾಖೆ-2,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-  560 001,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22032014.    

ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ:-


ಶ್ರೀಮತಿ ಎಂ. ಸತ್ಯವತಿ,
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-  560 001,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22032213.
 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು:-


1) ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಕುಂಬಾರ್,
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಶಾಖೆ-2,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ,
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22032914.    

2) ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಮಂಜುಳ,
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ, ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ವೀರಸ ಶಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ,
 3ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಮಹಡಿ,
 ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-  560 001,
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-22032336.
Last modified at 12/01/2018 13:38 by System Account