ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಛೇರಿ ವಿಳಾಸ

ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ ಭಾಆಸೇ, 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ​ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ದೂ.ಸಂ.
: 080-22032631

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ​ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು

ಸಿಆಸುಇ (ಆಸು)

ಕೊ.ಸಂ.107, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ,

ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001

 

ಡಾ. ಸುನಿಲ್ ಪಂವಾರ್.  ಐಎಫ್ಎಸ್
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ದೂ.ಸಂ.: 080-22373841

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕೊ.ಸಂ.146ಎ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಡಾ| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 001.

 

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಎಚ್. ಎಲ್. ಪ್ರಭಾಕರ್

ದೂ.ಸಂ.: 080-22230060

ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯು.ಐ.ಡಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ಎಚ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್.

ಟಿಟಿಎಂಸಿ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ, ಬಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560 027.


ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳುPDF ಸಂಯೋಜಕರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ತಹಶೀಲುದಾರರುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು


PDF ಯುಐಡಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು