​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
2016-17ನೇ ಸಾಲಿಗೆ  ಅರಿವು ಶೈಕ್ಶಣಿಕ ಸಾಲ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ​​​
​​


​  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (2019-20​)​​
​ ​  
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (2018-19)​​
​ Images/adobe.jpg
 ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (2017-18)​​
​ Images/adobe.jpg

​​​ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ (2016-17)​
​ Images/adobe.jpg
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ​( 2015-16​ ​)
​ Images/adobe.jpg
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ​(2014-15)
Images/adobe.jpg
​​​​​​​​
​​
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ​ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ​​​


​​​​2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ​ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ​​​ ​ Images/Excel-Icon.jpg
​ 
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ​ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ​​​


​​​​2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ​ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ​​​ ​ Images/Excel-Icon.jpg
​ 
​​​​​
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ​ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ​​​


​​​​2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ​ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ​​​ ​ Images/Excel-Icon.jpg
​ 
​  ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​


2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ​ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ​​​


​​​​2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ​ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ​​​ ​ Images/Excel-Icon.jpg
​​​
​​​​2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನಾವಾರು/ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಗುರಿ ​​​​ ​​​


​​​​2015-16ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಮದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನಾವಾರು/ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಗುರಿ ​​​​ ​​​ ​ Images/adobe.jpg
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​