​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಜೆ.ಟಿ. (ಬೀಳಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1557ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ... ​​​​​​​​​

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರವಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಲ್.ಎ. (ಬಸವನಗುಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1560ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.. ​​​​​​​​​

​​


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಬಿ.ತಿಮ್ಮಾಪೂರ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1959ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1​.​.​ ​​
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1747ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​.​ ​​
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1747ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2.. ​.​.​ ​​​​​​​

​​  ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 598ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ ​.​ 

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ (ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 83ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.

​​​​​​​​​​ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ’ ಸೋಜಾ (ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಹೊಂದಿದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 734 ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ

​​ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಯಲು ರಚಿಸಿರುವ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಕುರಿತು863 ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ​​
​​​​​​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಸವರಾಜ್ ಹಿತ್ನಾಳ ಕೆ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ / ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1939 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕುರಿತು ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​  ​

​​​​​​​​​​​​​​​ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವನ ಗೌಡ ನಾಯಕ ದೇವದುರ್ಗ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1679ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​​​

​​​​

​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ (ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1222(128)ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​  ​

​​​​​​​​​​​​​​​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಿವನ ಗೌಡ ನಾಯಕ ದೇವದುರ್ಗ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1679ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​​​

​​​​​​​ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಎಸ್.ಆರ್ (ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1834ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​​

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರಾವ್ ​ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 433ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ​

​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ (ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ​ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 490ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ​​

​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ಪಾಟೀಲ್ (ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 492ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ​​​

​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ತೂಪಲ್ಲಿ (ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 889ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​

​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪ್ರತಾಪಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2366 ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​

​ ​

​​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಬಣಕಾರ್ ಯು.ಬಿ.(ಹಿರೇಕೆರೂರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 29 ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ ​

​ ​ ​

​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಧರ್ಮಸೇನ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1725 ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಾ|| ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-361ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​ 
​ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಪಿ.ಸುನೀಲ್ ಸುಬ್ರಮಣಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-643ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ​​​​​​​​​​​​​​​ ​ 

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಡಾ|| ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-521​ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ​

 ​
​​

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ|| ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:521ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1 ​

​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ|| ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:521ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-3 ​

​ ​ ​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ|| ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:521ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-2 ​

​ ​ ​ ​ ​​​​​​​​​​​​​ ​

​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ|| ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಸಿ.ಎನ್. (ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:2436ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ ​

​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಮನಿ(ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-174ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ..​. ​

​​ ​​​​​​​ ​

​​​​​​​​​​​​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ.(ಕಾರ್ಕಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-389ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​. ​

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ.(ಕಾರ್ಕಳ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-389ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ​. ​​​​​​​ ​​ ​​​​​​​​​​​ ​

​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ ಮ.ಬೇವಿನಮರದ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1264ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ. ​

ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸೋಮಣ್ಣ ಮ.ಬೇವಿನಮರದ(ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1264ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ. ​​ ​​​ ​ ​

​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1251

ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1251ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ​ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-1251ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ​ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​

​​​​​​​​​​ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿ. (ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2544ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ. ​​​

​​​​​​​​​​ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಿ. (ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-2544ಕ್ಕೆ ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ. ​​​

​ ​ ​​ ​
​LALC (1624)​  ಪ್ರಶ್ನೆಸಂಖ್ಯೆ 1624​ ಕ್ಕೆ​ನಿಗಮದ ಉತ್ತರ.​

​​​​​​​​

​​​​LALC(ಶ್ರೀ. ಎಂ. ಕೆ.​​​ ಪ್ರಾಣೇಶ್(ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-531) ​​

​ ​ ​

​​​LALC(ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-5684) ​​

​ ​ ​

​2014-15

​​​​LC(ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ-5181)​(Y.A.Narayana Swami)​2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಕಸುಬುದಾರರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಂಬಾರ ಜನಾಂಗದ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ಮಧ್ಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
​2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷಿವಲಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ನ್ಯೂ-ಸ್ವರ್ಣಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಸಣ್ಣವ್ಯಾಪಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಸೇವಾವಲಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
​​​​​2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೈಕ್ರೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ NBCFDC ನೇರಅವಧಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷಿಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ  ಸಮೃದ್ಧಿ  ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ/ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗೆ ನೇರಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ-1 ಮತ್ತು 2ಎ ಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳಿ ನೇಕಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು Images/adobe.jpg
2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮದಿಂದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg
ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ವರ್ಷಾವಾರು ವಿವರ. Images/adobe.jpg

​​​​​2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳು. Images/adobe.jpg